„DOKTOR” SPÓŁKA JAWNA JOANNA ROGOWSKA, JACEK MAJOS

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000092448
Numer REGON: 472957413
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-01-18
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/27118/20/143]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOKTOR” SPÓŁKA JAWNA JOANNA ROGOWSKA, JACEK MAJOS2007-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-02-18 do dziś
2. Adresulica RYBNA nr domu 8 miejscowość ŁÓDŹ kod pocztowy 91-051 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2002-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 24.10.2001 R., NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z 29.10.2001 R.2002-02-18 do dziś
2ANEKSEM Z DNIA 13.09.2007 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 1; § 3 UST. 1; § 10; § 12 UMOWY.2007-09-19 do dziś
321.08.2007 R., UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW DODANO § 6 ZE ZNACZKIEM 1 DO UMOWY SPÓŁKI 04.05.2011 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE TREŚCI § 3 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2011-06-27 do dziś
4ANEKSEM NR 2 Z DNIA 11.06.2012 R. ZMIENIONO § 11 I § 17 UMOWY SPÓŁKI.2012-09-12 do dziś
5UCHWAŁĄ Z DNIA 25.05.2020 R. WSPÓLNICY ZMIENILI TREŚĆ § 13 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJOS2007-09-19 do dziś
2. ImionaJACEK WITOLD2007-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-09-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKA2002-02-18 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2002-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJOS2007-09-19 do dziś
2. ImionaJACEK WITOLD2007-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKA2002-02-18 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2011-06-27 do dziś
286 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2011-06-27 do dziś
386 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2011-06-27 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-27 do dziś
586 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2021-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-06 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-02-06 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów