ŻYŁKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000092371
Numer REGON: 272042482
Numer NIP: 6342293729
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-02-28
Sygnatura akt[RDF/582578/24/119]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaŻYŁKA SPÓŁKA JAWNA2004-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-02-25 do dziś
2. Adresulica BATOREGO nr domu 4 miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-061 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2002-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W KATOWICACH DNIA 10-12-2001 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ -APTEKA LIDIA ŻYŁKA, JERZY ŻYŁKA, KATARZYNA ŻYŁKA S.C. Z DNIA 10.12.2001 R. PODJĘTA W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2002-02-25 do dziś
2DATA ZMIANY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ: UCHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2004 R. ZMIENIONO: ZAPISY WSTĘPNE PAR. 1, PAR. 3, PAR. 6 PKT 1 I 2, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, DO PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ DODAJE SIĘ PKT 3.2004-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁKA2002-02-25 do dziś
2. ImionaLIDIA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁKA2002-02-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA DZIAŁANIA KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁKA2002-02-25 do dziś
2. ImionaLIDIA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁKA2002-02-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 2 PRODUKCJA NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ2004-12-09 do dziś
233 2 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI.2004-12-09 do dziś
350 2 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA.2004-12-09 do dziś
490 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2004-12-09 do dziś
552 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-12-09 do dziś
652 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-12-09 do dziś
752 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.2004-12-09 do dziś
852 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2004-12-09 do dziś
952 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.2004-12-09 do dziś
1052 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-12-09 do dziś
1167 2 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2004-12-09 do dziś
1267 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM2004-12-09 do dziś
1374 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-12-09 do dziś
1451 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2004-12-09 do dziś
1551 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2004-12-09 do dziś
1651 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-12-09 do dziś
1751 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2004-12-09 do dziś
1852 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-12-09 do dziś
1951 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA.2004-12-09 do dziś
2051 9 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-12-09 do dziś
2170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-09 do dziś
2270 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-09 do dziś
2370 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2004-12-09 do dziś
2474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-12-09 do dziś
2580 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2004-12-09 do dziś
2674 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-12-09 do dziś
2774 4 REKLAMA2004-12-09 do dziś
2865 2 POZOSTAŁE FINANSOWE POŚREDNICTWO2004-12-09 do dziś
2974 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-12-09 do dziś
3024 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW2004-12-09 do dziś
3124 4 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2004-12-09 do dziś
3224 5 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH.2004-12-09 do dziś
3324 6 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH2004-12-09 do dziś
3455 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE.2004-12-09 do dziś
3555 4 BARY2004-12-09 do dziś
3655 1 HOTELE2004-12-09 do dziś
3755 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2004-12-09 do dziś
3855 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE2004-12-09 do dziś
3960 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2004-12-09 do dziś
4031 1 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2004-12-09 do dziś
4131 2 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2004-12-09 do dziś
4231 6 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-20 do dziś
2data złożenia 16.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
3data złożenia 21.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-22 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-04 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów