FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PIAST” HOFFMANN SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000092302
Numer REGON: 630784896
Numer NIP: 7841615086
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-12-02
Sygnatura akt[RDF/460105/22/305]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PIAST” HOFFMANN SPÓŁKA JAWNA2002-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO2002-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość GNIEZNO ulica ORZESZKOWEJ nr domu 41 E kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA 2014-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PIAST” HOFFMANN SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W KŁECKU2009-10-15 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina KŁECKO miejscowość KŁECKO2009-10-15 do dziś
3. Adresmiejscowość KŁECKO ulica KARNISZEWSKA nr domu 58 kod pocztowy 62-270 poczta KŁECKO kraj POLSKA 2009-10-15 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „PIAST” HOFFMANN SPÓŁKA JAWNA HURTOWNIA SPORTOWA TROPSPORT - ODDZIAŁ W GNIEŹNIE2020-04-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO2020-04-29 do dziś
3. Adresmiejscowość GNIEZNO ulica UL. ELIZY ORZESZKOWEJ nr domu 41E kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA 2020-04-29 do dziś
31. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „PIAST” HOFFMANN SPÓŁKA JAWNA HOFFMANNÓWKA „PACHNIE MIĘTĄ” - ODDZIAŁ W SKORZĘCINIE2020-04-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina WITKOWO miejscowość SKORZĘCIN2020-04-29 do dziś
3. Adresmiejscowość SKORZĘCIN nr lokalu DZ. 199 kod pocztowy 62-230 poczta WITKOWO kraj POLSKA 2020-04-29 do dziś
41. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „PIAST” HOFFMANN SPÓŁKA JAWNA RH PRACOWNIA PROJEKTOWA - ODDZIAŁ W GNIEŹNIE2020-04-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO2020-04-29 do dziś
3. Adresmiejscowość GNIEZNO ulica UL. ELIZY ORZESZKOWEJ nr domu 41E kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA 2020-04-29 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.11.1996 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 10.12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (NAZWANA ANEKSEM DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ)2002-02-25 do dziś
210.06.2008 R. ZMIANA § 13 UMOWY SPÓŁKI. 27.06.2008 R. ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI. 01.01.2009 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2009-10-15 do dziś
330.01.2014 R. ZMIANA PREAMBUŁY (W ZAKRESIE ZMIANY DANYCH ADRESOWYCH ORAZ NUMERÓW DOWODÓW OSOBISTYCH WSPÓLNIKÓW) ORAZ § 2, § 10 UMOWY SPÓŁKI.2014-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PIAST” ARTUR HOFFMANN DANUTA HOFFMANN2002-02-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2009-10-15 do dziś
2. ImionaRENATA2009-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-10-15 do dziś
2
2. ImionaARTUR2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-10-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-10-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-10-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2009-10-15 do dziś
2. ImionaRENATA2009-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2002-02-25 do dziś
2. ImionaARTUR2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoHOFFMANN2002-02-25 do dziś
2. ImionaKLEMENS2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-02-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-10-15 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-10-15 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-10-15 do dziś
432 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2009-10-15 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-10-15 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-10-15 do dziś
747 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-15 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-11-26 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-06-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-31 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów