FIRMA HANDLOWA T. M. MAŁECCY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000092249
Numer REGON: 004835138
Numer NIP: 7850001981
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-02-17
Sygnatura akt[RDF/468987/23/585]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA T. M. MAŁECCY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2020-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KÓRNIK miejscowość KÓRNIK2002-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KÓRNIK ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 96 kod pocztowy 62-035 poczta KÓRNIK kraj POLSKA 2020-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107-12-2001 R.2002-02-18 do dziś
2DATA ZMIANY UMOWY SPÓŁKI 5.11.2002 R DO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI Z 7.12.2001 R DODANO: PKT 33, PKT 342003-02-05 do dziś
3DATA ZMIANY UMOWY SPÓŁKI -18.10.2004 R. ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2004-10-27 do dziś
41) 1.07.2005 R., ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY DODAJĄC PUNKTY 39-50 2) 25.07.2005 R., ZŁOŻONO W SĄDZIE TEKST JEDNOLITY UMOWY PODPISANY PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2005-08-11 do dziś
54.05.2006 R. DO PARAGRAFU 6 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 7.12.2001 R. DODANO KOLEJNE PODPUNKTY2006-09-21 do dziś
6ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 30.12.2019R. W ZAKRESIE §12 UMOWY. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 30.12.2019R. W ZAKRESIE §6 UMOWY. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 08.11.2020R. W ZAKRESIE §14 UMOWY.2020-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROLNICZYCH I RZEMYSŁOWYCH, T. M. MAŁECCY S. C.2002-02-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-18 do dziś
5. Numer REGON0048351382002-02-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGLEWICZ2020-12-08 do dziś
2. ImionaANNA2020-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-12-08 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKI2002-02-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ HENRYK2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2020-12-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2020-12-08 do dziś
252 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2020-12-08 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-12-08 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-12-08 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2020-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002- 31.12.2002 R. data złożenia 06.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2002-31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 18.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-05-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-02 do dziś
4data złożenia 04.07.2006 okres ZA 2005 ROK2006-09-21 do dziś
5data złożenia 06.07.2007 okres ZA 2006 ROK2007-08-07 do dziś
6data złożenia 06.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-07-17 do dziś
2ZA 2005 ROK2006-09-21 do dziś
3ZA 2006 ROK2007-08-07 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-13 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji3.2019-12-10 do dziś
28.09.2016R. WYROKIEM SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU O SYGN. AKT GC 689/14 OTWARTO LIKWIDACJĘ SPÓŁKI(PRAWOMOCNYM W DNIU 15.03.2017R.) ,2020-12-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2020-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKI2020-12-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ HENRYK2020-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności15.03.2017 WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI SYGN. AKT GC 689/14 Z DNIA 28.09.2016R. (PRAWOMOCNEGO Z DNIEM 15.03.2017R.),2018-03-28 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów