FIRMA HANDLOWA SZYK DARIUSZ I JOANNA GRZESIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000092165
Numer REGON: 690004800
Numer NIP: 8130200888
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-04-30
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/1903/22/191]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA SZYK DARIUSZ I JOANNA GRZESIK SPÓŁKA JAWNA2014-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2002-02-15 do dziś
2. Adresulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 40 nr lokalu 13 miejscowość RZESZÓW kod pocztowy 35-001 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2002-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.02.1993 R ZAWIĄZANIE SPÓŁKI CYWILNEJ D. GRZESIK, J. GRZESIK, O. CYBURT. 29.12.2000 R -PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁKI CYWILNEJ J. GRZESIK -ANEKS. 31.07.2001 R -WYSTĄPIENIE Z SPÓŁKI CYWILNEJ O.CYBURT, J. -ANEKS. 10.12.2001 R -PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNA -ANEKS. 10.12.2001 R -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ -D. GRZESIK, J. GRZESIK.2002-02-15 do dziś
219.12.2013 R. ZMIANA DOTYCZY PAR. 32014-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15.02.1993 R ZE ZMIANAMI W DNIU 29.12.2000 R ORAZ W DNIU 31.07.2001 R ZAWARTEJ POMIĘDZY DARIUSZEM GRZESIK I JOANNĄ GRZESIK: NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA CYWILNA PRZEDSIĘBIORCÓW DARIUSZA GRZESIK ORAZ JOANNY GRZESIK ZOSTAJE PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ O NAZWIE: FIRMA HANDLOWA SZYK DARIUSZ I JOANNA GRZESIK SPÓŁKA JAWNA.2002-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „SZYK”2002-02-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-15 do dziś
3. Numer w rejestrze1910T2002-02-15 do dziś
5. Numer REGON6900048002002-02-15 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2002-02-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2002-02-15 do dziś
2. ImionaJOANNA2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WSPÓLNICY ODPOWIADAJĄ SOLIDARNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2002-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2002-02-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIK2002-02-15 do dziś
2. ImionaJOANNA2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-02-15 do dziś
247 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2022-04-30 do dziś
296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2022-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-03 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów