A.L.T. WOJCIECHOWSCY WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ, WOJCIECHOWSKI TOMASZ, WOJCIECHOWSKA LUDMIŁA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000091984
Numer REGON: 811160552
Numer NIP: 8522094659
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-01-13
Sygnatura akt[RDF/465418/23/828]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.L.T. WOJCIECHOWSCY WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ, WOJCIECHOWSKI TOMASZ, WOJCIECHOWSKA LUDMIŁA SPÓŁKA JAWNA2002-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-02-18 do dziś
2. Adresulica B. KRZYWOUSTEGO nr domu 80 miejscowość SZCZECIN kod pocztowy 70-245 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2002-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127 GRUDZIEŃ 1994 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ2002-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO W SPÓŁKĘ JAWNĄ ZGODNIE Z PRZEPISEM ART. 26 PAR. 4 KSH, ANEKS NR 2 UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18 GRUDNIA 2001 R.2002-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.L.T. WOJCIECHOWSCY WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ, WOJCIECHOWSKI TOMASZ, WOJCIECHOWSKA LUDMIŁA SPÓŁKA CYWILNA2002-02-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-18 do dziś
5. Numer REGON8111605522002-02-18 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2002-02-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ FRANCISZEK2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2002-02-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIAN2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2002-02-18 do dziś
2. ImionaLUDMIŁA FRANCISZKA2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2002-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2002-02-18 do dziś
2. ImionaLUDMIŁA FRANCISZKA2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2002-02-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ FRANCISZEK2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2002-02-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIAN2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 81 A PRODUKCJA PIECZYWA2002-02-18 do dziś
215 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2002-02-18 do dziś
315 82 Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO2002-02-18 do dziś
415 84 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-02-18 do dziś
551 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-02-18 do dziś
651 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-02-18 do dziś
752 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-02-18 do dziś
852 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2002-02-18 do dziś
952 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-28 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów