FIRMA HANDLOWA „BOŻENA” BOŻENA SAMBOR, TADEUSZ NACHOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000091758
Numer REGON: 810679246
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-02-15
Sygnatura akt[SZ.XVII NS-REJ.KRS/682/2/982]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „BOŻENA” BOŻENA SAMBOR, TADEUSZ NACHOWSKI SPÓŁKA JAWNA2002-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-02-15 do dziś
2. Adresulica BAŁTYCKA nr domu 25 C miejscowość SZCZECIN kod pocztowy 70-880 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2002-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17.01.1995 R.2002-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H2002-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOŻENA SAMBOR, FIRMA HANDLOWA „BOŻENA” TADEUSZ NACHOWSKI2002-02-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-15 do dziś
5. Numer REGON8106792462002-02-15 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMBOR2002-02-15 do dziś
2. ImionaBOŻENA BOGUMIŁA2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNACHOWSKI2002-02-15 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMBOR2002-02-15 do dziś
2. ImionaBOŻENA BOGUSŁAWA2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNACHOWSKI2002-02-15 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów