BAHECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000091731
Numer REGON: 570506590
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-04-12
Sygnatura akt[RDF/285655/21/744]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP5705065902002-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBAHECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY W PILE nr w rejestrze 6222002-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina TRZCIANKA miejscowość TRZCIANKA2002-02-14 do dziś
2. Adresnr domu 92 2002-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWĘ SPÓŁKI ZAWARTO DNIA 02 SIERPNIA 1991 R. W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W WAŁCZU ODDZIAŁ W PILE PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ WADOWSKĄ REP. A NR 2662/1991. UMOWĘ SPÓŁKI ZMIENIONO DWOMA AKTAMI NOTARIALNYMI, W WYNIKU KTÓRYCH ZMIANIE ULEGŁY ZAPISY: §2; §5; §7; §8; §9; §10; §15; §16; §17; §18; §19; §20; §21.2002-02-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.02.2011 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MICHALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU, REP. A NR 594/2011 ZMIENIONO: §2 I 7 UMOWY, -SKREŚLONO: §10 I 15 UMOWY, -UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2011-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-14 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„TYGODNIK PILSKI”, „GAZETA WYBORCZA”2002-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKA2013-05-08 do dziś
2. ImionaANNA2013-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2013-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIEWSKI2002-02-14 do dziś
2. ImionaJERZY2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2002-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALIŃSKI2002-02-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2002-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2002-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2002-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKA2013-05-08 do dziś
2. ImionaANNA2013-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIEWSKI2002-02-14 do dziś
2. ImionaJERZY2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALIŃSKI2002-02-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICEPREZES2002-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-04-08 do dziś
242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2011-04-08 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-04-08 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-04-08 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-04-08 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-04-08 do dziś
742 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2011-04-08 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-04-08 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-04-08 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-04-08 do dziś
1143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-04-08 do dziś
1243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-04-08 do dziś
1346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-04-08 do dziś
1446 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-04-08 do dziś
1549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-04-08 do dziś
1677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-04-08 do dziś
1771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-04-08 do dziś
1871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-04-08 do dziś
1968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-04-08 do dziś
2068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-04-08 do dziś
2181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2011-04-08 do dziś
2281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-04-08 do dziś
2374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-08 do dziś
2408 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2011-04-08 do dziś
2543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-04-08 do dziś
2643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-04-08 do dziś
2723 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2011-04-08 do dziś
2823 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2011-04-08 do dziś
2937 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-04-08 do dziś
3038 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-04-08 do dziś
3138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-04-08 do dziś
3238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-04-08 do dziś
3338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-04-08 do dziś
3439 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-04-08 do dziś
3581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2011-04-08 do dziś
3681 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 28.03.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-04-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-04-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 17.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-04 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 09.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-15 do dziś
5data złożenia 17.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-06 do dziś
6data złożenia 02.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
7data złożenia 10.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-17 do dziś
8data złożenia 03.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-11 do dziś
9data złożenia 18.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-08 do dziś
10data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-11 do dziś
11data złożenia 12.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-23 do dziś
12data złożenia 19.02.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-13 do dziś
13data złożenia 13.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-24 do dziś
14data złożenia 11.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
15data złożenia 22.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-08 do dziś
16data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-16 do dziś
17data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
18data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
19data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
20data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-23 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-15 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-06 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-17 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-11 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-08 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-11 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-23 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-13 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-08 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów