PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ARTMI KORDIAK MAREK KORDIAK JOLANTA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000091699
Numer REGON: 891416265
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-04-30
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/5412/20/884]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ARTMI KORDIAK MAREK KORDIAK JOLANTA SPÓŁKA JAWNA2010-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina KŁODZKO miejscowość KŁODZKO2002-04-15 do dziś
2. Adresulica MATEJKI nr domu 7 miejscowość KŁODZKO kod pocztowy 57-300 poczta KŁODZKO kraj POLSKA 2002-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.10.2001 R.2002-04-15 do dziś
216.12.2010 R. -ZMIENIONO § 1 I § 3 UMOWY.2010-12-28 do dziś
3UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20.02.2012 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2012-04-12 do dziś
430.01.2020 R. - ZMIENIONO: § 3 UMOWY. 24.02.2020 R. - ZMIENIONO: § 3 UMOWY.2020-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDIAK2002-04-15 do dziś
2. ImionaMAREK2002-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDIAK2002-04-15 do dziś
2. ImionaJOLANTA2002-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDIAK2002-04-15 do dziś
2. ImionaMAREK2002-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDIAK2002-04-15 do dziś
2. ImionaJOLANTA2002-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-28 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-12-28 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-12-28 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-04-12 do dziś
547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2020-04-30 do dziś
277 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2020-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.20022003-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-05-05 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów