BUD-MIX ROBERT PYTKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000091644
Numer REGON: 432325839
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-23
Sygnatura akt[RDF/287819/21/374]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP4323258392003-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-MIX ROBERT PYTKA SPÓŁKA JAWNA2019-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2002-02-13 do dziś
2. Adresulica BETONOWA nr domu 9 miejscowość LUBLIN kod pocztowy 20-402 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2002-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.02.2002 R.- UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-02-13 do dziś
201.01.2011 R. ZMIANIE ULEGŁY PARAGRAFY: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 DODANO NOWE PARAGRAFY: 13, 14, 15, 16, 172011-03-02 do dziś
311.07.2019R. - ZMIENIONO §1 UMOWY SPÓŁKI.2019-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŚCIBRODZKA2019-07-31 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-31 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-02-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTKA2002-02-13 do dziś
2. ImionaROBERT2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-13 do dziś
4
4. Numer KRSNIE2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓŁNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH2002-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŚCIBRODZKA2019-07-31 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTKA2002-02-13 do dziś
2. ImionaROBERT2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-03-02 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-02 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-03-02 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-02 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-03-02 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-02 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-03-02 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-03-02 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
2data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
3data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów