APTEKA „ZŁOTA” SPÓŁKA JAWNA ANNA GRZELAK, ZBIGNIEW GRZELAK

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000091598
Numer REGON: 910129904
Numer NIP: 8880005932
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-09-05
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/9008/23/858]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP9101299042002-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ZŁOTA” SPÓŁKA JAWNA ANNA GRZELAK, ZBIGNIEW GRZELAK2002-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M. WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2002-02-18 do dziś
2. Adresulica ZIELONY RYNEK nr domu 4 miejscowość WŁOCŁAWEK kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA 2002-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.12.2001 R. 29.01.2002 R. ZMIANA PKT 6, 8 I 12 UMOWY SPÓŁKI2002-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2002-02-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JÓZEF2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2002-02-18 do dziś
2. ImionaANNA JADWIGA2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2002-02-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JÓZEF2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2002-02-18 do dziś
2. ImionaANNA JADWIGA2002-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-02-18 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-09-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-09-05 do dziś
247 75 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-09-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-09-05 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2023-09-05 do dziś
546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2023-09-05 do dziś
647 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-09-05 do dziś
768 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-09-05 do dziś
877 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2023-09-05 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów