APTEKA REMEDIUM BAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000091429
Numer REGON: 276736589
Numer NIP: 6462448293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-06-15
Sygnatura akt[RDF/498592/23/210]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA REMEDIUM BAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2013-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2013-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica KINGA C. GILLETTE nr domu 11 kod pocztowy 94-406 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102 STYCZNIA 2002 R.2002-03-15 do dziś
216.10.2012 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W ZAKRESIE PAR. 1 DO PAR. 2, PAR. 5 DO PAR. 12 ORAZ DODANO PAR. 13 DO PAR. 142013-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH2002-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA PRYWATNA S.C. E I M KOWALCZYK2002-03-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-15 do dziś
5. Numer REGON2767365892002-03-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1203828562013-01-09 do dziś
4. Numer KRS0000269584 2013-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1203586802013-01-09 do dziś
4. Numer KRS0000273828 2013-01-09 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-15 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. SPOSÓB REPREZENTACJI WSPÓLNIKA SPÓŁKI, BAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI BAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA - PREZES ZARZĄDU, ELŻBIETA ANNA CZEKALSKA - WICEPREZES ZARZĄDU, PROKURENT: ALEKSANDRA OLSZACKA. SPOSÓB REPREZENTACJI WSPÓLNIKA SPÓŁKI, DEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI DEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA - PREZES ZARZĄDU, ELŻBIETA ANNA CZEKALSKA - WICEPREZES ZARZĄDU, PROKURENT: ALEKSANDRA OLSZACKA.2013-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1203828562013-01-09 do dziś
4. Numer KRS0000269584 2013-01-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1203586802013-01-09 do dziś
4. Numer KRS0000273828 2013-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-01-09 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-09 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-09 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-09 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-09 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-01-09 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-01-09 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-09 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-01-09 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
2data złożenia 05.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
3data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
4data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
5data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
6data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
7data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
8data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
9data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
10data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
11data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów