GKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000091321
Numer REGON: 150501639
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-10-15
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/21908/20/204]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP1505016392002-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY nr w rejestrze 8392002-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2005-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE kraj POLSKA 2020-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.01.91 R., NOT. EUGENIA GIELNIEWSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W CZĘSTOCHOWIE, REPERTORIUM A NR 1149/91 R. 17.07.2001 R., NOT. EWA SIWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. MŁYŃSKA 2, REPERTORIUM A NR 10332/2001, SKREŚLONO DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; DODANO NOWE PARAGRAFY: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; DOTYCHCZASOWY PAR. 5 OTRZYMUJE NR PAR. 3; PRZED NOWYM PAR. 1 DODANO PKT „I”, PRZED NOWYM PAR. 4 DODANO PKT „II”, PRZED NOWYM PAR. 5 DODANO PKT „III”, PRZED NOWYM PAR. 13 DODANO PKT „IV”, PRZED NOWYM PAR. 14 DODANO PKT „A”, PRZED NOWYM PAR. 21 DODANO PKT „B”, PRZED NOWYM PAR. 24 DODANO PKT „V”, PRZED NOWYM PAR. 28 DODANO PKT „VI”2002-02-20 do dziś
2DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2004 R., REP. A NR 5445/2004, PRZED NOTARIUSZEM JAROSŁWEM PIETRYGĄ W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W BYTOMIU PRZY ULICY GLIWICKIEJ 21/2 NADANO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2005-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA KAPITAŁOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2782441752005-01-25 do dziś
4. Numer KRS0000206320 2005-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁOTYCH2005-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUTA2002-02-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2002-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.800,00 ZŁOTYCH2005-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2005-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2005-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMJAK2005-08-16 do dziś
2. ImionaBARBARA ANNA2005-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-08-16 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoCZUDAJ2005-01-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2005-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2005-01-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2005-01-25 do dziś
222 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-01-25 do dziś
330 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2005-01-25 do dziś
431 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-25 do dziś
532 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2005-01-25 do dziś
634 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2005-01-25 do dziś
735 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2005-01-25 do dziś
836 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-25 do dziś
937 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW.2005-01-25 do dziś
1045 BUDOWNICTWO2005-01-25 do dziś
1150 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-01-25 do dziś
1251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-01-25 do dziś
1352 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-01-25 do dziś
1455 HOTELE I RESTAURACJE2005-01-25 do dziś
1563 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2005-01-25 do dziś
1665 21 Z LEASING FINANSOWY2005-01-25 do dziś
1765 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.2005-01-25 do dziś
1867 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI.2005-01-25 do dziś
1970 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2005-01-25 do dziś
2071 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-01-25 do dziś
2172 INFORMATYKA2005-01-25 do dziś
2273 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2005-01-25 do dziś
2374 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2005-01-25 do dziś
2492 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2005-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów