SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FENOMEN”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000091005
Numer REGON: 001294251
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-05-09
Sygnatura akt[RDF/486199/23/683]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FENOMEN”2006-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W TORUNIU nr w rejestrze 4132002-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2002-03-01 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr domu 104 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2002-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu102.03.1988 R.2002-03-01 do dziś
225.10.2005 R. UCHWALONO NOWY STATUT; 22.01.2006 R. ZMIENIONO: § 5 UST. 5; § 9 UST. 6; § 70 UST. 2; § 74 UST. 1; DODANO § 77 W STATUCIE W ZWIĄZKU Z CZYM DOTYCHCZASOWE § §: 77, 78, 79, 80 OTRZYMUJĄ KOLEJNO NUMERY § §: 78, 79, 80, 81; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-02-20 do dziś
314.06.2013 R., ZMIENIONO TREŚĆ: §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 78, 79 STATUTU, A TAKŻE ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU VIII PKT A, ROZDZIAŁ IX, ROZDZIAŁ X, ROZDZIAŁXI, ROZDZIAŁ XII, DODANO § 12(1), § 17(1), § 17(2), § 42(1), § 46(1), § 48(1), § 49(1) I § 68(1), UCHYLONO § 24, § 32, § 34, § 38, § 75, § 76, § 772013-08-31 do dziś
428.06.2018 R., ZMIENIONO: §4 UST.5, §5, §6, §7, §12, §21 UST.3 PKT 2/,3/, §23, §25 UST.1, §29 UST.3, 4, §30 UST.1, §31 UST.1 ZE ZN.1, 1 ZE ZN.2, 1 ZE ZN.3, §31 UST.2, §35 UST.5, §41, §43, §44, §45 UST.1, §46 UST.3, §48 ZE ZN.1 UST.2, §49 UST.1, 3, §49 UST.6 PKT 2/, §49 ZE ZN.1 UST.9, §49 ZE ZN.1 UST.10, §50 UST.1, §51 UST.1 PKT 2/, §51 UST.1 PKT 7/, §51 UST.3 PKT 2/, §51 UST.10,13,14, §52 UST.5,6, §54 UST.2, §59 UST.2, §71 UST.2 PKT 1/, §78 UST.3 PKT 1/, §78 UST.5, §79 UST.1,3, §80 UST.1, TYTUŁ ROZDZIAŁU VI; UCHYLONO: §9 PKT 1/, 5/, §12 ZE ZN.1, §13, §14, §15, §16, §17, §17 ZE ZN.1,§17 ZE ZN.2, §18, §19, §22 UST.3,4,5,6, §26, §29 UST.1 ZE ZN.1, 1 ZE ZN.2, 1 ZE ZN.3, 1 ZE ZN.4, §31 UST.4, §33 UST.5, §47 UST.2, §50 UST.1 ZE ZN.1 PKT 1/, §50 UST. 2 PKT 1/, §51 UST.8, §52 UST.7, §59 UST.4, §66 UST.1 PKT 20/, 27/, ROZDZIAŁ III PKT C; DODANO: §4 UST.6, §8 PKT.1A, §8 ZE ZN.1, §9 PKT 12/,13/,14/,15/, §24, §25 UST.4, §29 UST.5,6,7, §30 UST.3, §32, §49 ZE ZN.1 UST.1 ZE ZN.1, 1 ZE ZN.2, 1 ZE ZN.3, §78 UST.6 ZE ZN.1, 6 ZE ZN.2, 6 ZE ZN.3.2018-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU/2002-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWATKOWSKA2008-09-17 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2008-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2010-12-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-17 do dziś
21. NazwiskoSZCZUKA2008-09-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DANUTA2008-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-09-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKA2022-08-22 do dziś
2. ImionaJUSTYNA DOROTA2022-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEWSKA2021-12-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZ2021-12-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-01 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-09-01 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-01 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-01 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2016-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 20.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2005-06-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 21.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022005-11-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-07 do dziś
4data złożenia 09.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-17 do dziś
5data złożenia 19.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-08 do dziś
6data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
7data złożenia 18.08.2009 okres 01.01.2008- 31.12.20082009-09-07 do dziś
8data złożenia 10.08.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-07 do dziś
9data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
10data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
11data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
13data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
15data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
19data złożenia 03.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
20data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
21data złożenia 09.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-17 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-08 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-07 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2005-06-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-07 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-17 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-08 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-07 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-07 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów