„BUILDING PARTNER” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000090822
Numer REGON: 110184408
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-12-27
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/17872/18/386]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP1101844082002-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUILDING PARTNER” SPÓŁKA AKCYJNA2002-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 5102002-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina JASTKÓW miejscowość PANIEŃSZCZYZNA2004-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość PANIEŃSZCZYZNA nr domu - nr lokalu - kod pocztowy 00-000 poczta - kraj POLSKA 2018-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.04.1998 R. K.N.W CHEŁMIE, UL. LUBELSKA 65, NOTARIUSZ JACEK PRZETOCKI, REP. A.NR 3484/98. 31. 12. 2001 R. K.N. W CHEŁMIE, UL. GDAŃSKA 11, NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, REP. A. NR 1129/01 ZMIENIONO PAR. 1 UST. 1 I 2; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2002-02-12 do dziś
230.06.2004 R. PRZED NOTARIUSZEM JAROSŁAWEM LEWKOWICZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHEŁMIE PRZY UL. GDAŃSKIEJ 11, ZMIANA § 1 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI2004-08-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-12 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-02-12 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5010000,00 PLN2002-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty5000000,00 PLN2002-02-12 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji5010002002-02-12 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta10,00 PLN2002-02-12 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem5010000,00 PLN2002-02-12 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII A2002-02-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5010002002-02-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane50100 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH -NA JEDNĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYPADA 5 (PIĘĆ GŁOSÓW) NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY; AKCJE TEJ SERII MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W PRAWIE PODZIAŁU MAJĄTKU LIKWIDOWANEGO SPÓŁKI PRZED INNYMI AKCJAMI; -AKCJE TEJ SERII W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI MAJĄ PIERWSZEŃSTWO POKRYCIA W WYSOKOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z BILANSU, LECZ NIE MNIEJ, NIŻ CENA EMISYJNA; -W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI PO STOSUNKOWYM LUB PEŁNYM OPŁACENIU WSZYSTKICH AKCJI, NA AKCJE TEJ SERII PRZYPADA POZOSTAŁA CZĘŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI.2002-02-12 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKONICZUK2002-02-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-12 do dziś
21. NazwiskoPRZĘDZIUK2002-02-12 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2002-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-12 do dziś
31. NazwiskoSZTUBER2002-02-12 do dziś
2. ImionaBRYGIDA2002-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-12 do dziś
41. NazwiskoMAZUREK2002-02-12 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-12 do dziś
51. NazwiskoSZTUBER2002-02-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JÓZEF2002-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2002-02-12 do dziś
260 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2002-02-12 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-02-12 do dziś
470 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-02-12 do dziś
571 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-02-12 do dziś
674 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-02-12 do dziś
774 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2002-02-12 do dziś
826 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH2002-02-12 do dziś
928 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2002-02-12 do dziś
1028 5 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2002-02-12 do dziś
1128 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2002-02-12 do dziś
1245 BUDOWNICTWO2002-02-12 do dziś
1350 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2002-02-12 do dziś
1451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-02-12 do dziś
1552 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 18.10. -31.12.2002 R. data złożenia 31.03.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 18.10. -31.12.2002 R.2003-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 R. data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Postępowanie upadłościowe
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościnazwa organu wydającego SĄD REJONOWY W LUBLINIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy VIII U 12/02 data wydania 18.10.20022003-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
2
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegodata zakończenia 16.03.2004 sposób zakończenia UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO2004-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postąpowania układowegonazwa sądu prowadzącego postępowanie SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy UKŁ. 3/00 data orzeczenia 09.05.20012002-02-12 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów