A-M-H „TITAN” M. I T. GRZESZCZUK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000090782
Numer REGON: 531054789
Numer NIP: 7541092661
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-11-23
Sygnatura akt[RDF/458986/22/394]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP5310547892006-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-M-H „TITAN” M. I T. GRZESZCZUK SPÓŁKA JAWNA2002-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2002-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica PUŻAKA nr domu 110 A kod pocztowy 45-273 poczta OPOLE kraj POLSKA 2006-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.12.2001 R. 21.01.2002 R. -ANEKS DO UMOWY -ZMIANA PAR. 1, PAR. 2, PAR. 72002-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESZCZUK FIEBIG2002-02-28 do dziś
2. ImionaMAREK MACIEJ2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESZCZUK2002-02-28 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z DWÓCH WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2002-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESZCZUK FIEBIG2002-02-28 do dziś
2. ImionaMAREK MACIEJ2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESZCZUK2002-02-28 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-01-15 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-06-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-23 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów