SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KAMIENIEC”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000090721
Numer REGON: 931994793
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-09-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/22649/22/663]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP9319947932002-02-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KAMIENIEC”2002-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 11212002-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica SZYBKA nr domu 1E nr lokalu C kod pocztowy 50-421 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2011-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111 MARCA 1999 R.2002-02-11 do dziś
216.03.2006 R. NOWY TEKST STATUTU.2006-04-28 do dziś
329.11.2007 R.: ZMIANA § 10 UST. 2 PKT 6; § 11 UST. 1 PKT 22; § 28 UST. 4; § 29 UST. 1; § 35 UST. 6 I 7; § 54 UST. 1 PKT 1 I 4; § 54 UST. 2; § 58 UST. 32008-02-07 do dziś
4ZMIANA STATUTU W CAŁOŚCI, NOWY STATUT Z DNIA 28.08.2018R. 20.12.2018R. - ZMIENIONO §20 UST. 6, §20 UST. 7, §44 UST. 5, UCHYLONO §76, DODANO OZNACZENIE DZIAŁU VA ORAZ §76A - §76E.2019-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM.2002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZLACHTA2008-05-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2008-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-05-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2008-05-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-29 do dziś
21. NazwiskoŁYSIO2007-05-31 do dziś
2. ImionaHALINA2007-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-05-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-05-31 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU -Z-CA PREZESA D/S TECHNICZNYCH2005-10-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-27 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-07-27 do dziś
51. NazwiskoSZWARC2002-02-11 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC2022-09-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELINEK2022-09-23 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISTARZ2022-09-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-02-11 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-01-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-01-09 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-01-09 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-01-09 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-01-09 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
2data złożenia 04.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-28 do dziś
3data złożenia 30.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
4data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
5data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
6data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
7data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
8data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
9data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
10data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
12data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
13data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
14data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
16data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
17data złożenia 04.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
18data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-28 do dziś
22006 R.2007-05-31 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
701.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
22006 R.2007-05-31 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
701.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów