FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA PATUCHA I JAGIEŁŁO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000090702
Numer REGON: 271823190
Numer NIP: 6320009247
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-07-21
Sygnatura akt[RDF/409003/22/834]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA PATUCHA I JAGIEŁŁO SPÓŁKA JAWNA2002-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JAWORZNO gmina M. JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2002-02-20 do dziś
2. Adresulica DARWINA nr domu 16 miejscowość JAWORZNO kod pocztowy 43-600 poczta JAWORZNO kraj POLSKA 2002-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. 1.01.2001 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-02-20 do dziś
21.02.2008 R -ZMIENIA SIĘ PUNKT 4 UMOWY SPÓŁKI2008-02-18 do dziś
328.03.2011 R.-DODANO PUNKT 6A DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2011-05-05 do dziś
422.02.2012 ZMIENIONO PUNKT 4 UMOWY SPÓŁKI2012-03-29 do dziś
518.01.2014 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PKT. 12014-05-16 do dziś
606.12.2021 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PKT 1 ORAZ PKT 42022-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATUCHA2002-02-20 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2002-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-02-20 do dziś
NIE2011-05-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁŁO2002-02-20 do dziś
2. ImionaADAM WŁADYSŁAW2002-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZĄ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.2002-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATUCHA2002-02-20 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2002-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁŁO2002-02-20 do dziś
2. ImionaADAM WŁADYSŁAW2002-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2022-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-06-22 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.20022003-06-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-05 do dziś
4data złożenia 11.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
5data złożenia 20.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-17 do dziś
6data złożenia 25.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-08 do dziś
7data złożenia 27.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-19 do dziś
8data złożenia 20.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-29 do dziś
9data złożenia 20.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-05 do dziś
10data złożenia 11.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-19 do dziś
11data złożenia 17.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-22 do dziś
12data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
13data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
14data złożenia 25.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
15data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
16data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-01 do dziś
17data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
18data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
19data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
20data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-19 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-29 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-05 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów