„INTAR” SPÓŁKA JAWNA JOANNA TYSZKIEWICZ, SŁAWOMIR TYSZKIEWICZ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000090622
Numer REGON: 012841345
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2018-09-12
Sygnatura akt[RDF/819309/18/143]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna 2.0128413452002-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTAR” SPÓŁKA JAWNA JOANNA TYSZKIEWICZ, SŁAWOMIR TYSZKIEWICZ2002-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-02-12 do dziś
2. Adresulica SIELECKA nr domu 52 nr lokalu 150 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-750 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117. 11. 1997 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 15. 12. 2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaJOANNA TYSZKIEWICZ-WSPÓLNIK „INTAR” SPÓŁKA CYWILNA2002-02-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-12 do dziś
3. Numer w rejestrze352262002-02-12 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ GMINY WARSZAWA CENTRUM2002-02-12 do dziś
21. Nazwa lub firmaSŁAWOMIR TYSZKIEWICZ -WSPÓLNIK „INTAR” SPÓŁKA CYWILNA2002-02-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-12 do dziś
3. Numer w rejestrze354502002-02-12 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ GMINY WARSZAWA CENTRUM2002-02-12 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2002-02-12 do dziś
2. ImionaJOANNA DANUTA2002-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2002-02-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR LEONARD2002-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2002-02-12 do dziś
2. ImionaJOANNA DANUTA2002-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2002-02-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR LEONARD2002-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2002-02-12 do dziś
251 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-02-12 do dziś
374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów