EWA-ZEMŁA, DRÓŻDŻ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000090544
Numer REGON: 010178434
Numer NIP: 5220023721
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250620/20/583]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWA-ZEMŁA, DRÓŻDŻ SPÓŁKA JAWNA2002-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość ŁAZY2002-02-13 do dziś
2. Adresulica PODLEŚNA nr domu 77 miejscowość ŁAZY kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2002-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110 GRUDZIEŃ 2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (PRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYB. ART. 26 PAR. 4 KSH)2002-02-13 do dziś
230.06.2010 R. -ZMIANA PAR. 6 UST. 2.2010-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale1) SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ EWA S.C. P.P.H.U. E. ZEMŁA, E. DRÓŻDŻ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH 2) UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU 10 GRUDZIEŃ 2001 R.2002-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEWA ZEMŁA „EWA” P.P.H.U. EXPORT-IMPORT2002-02-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-13 do dziś
5. Numer REGON0101784342002-02-13 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEMŁA2002-02-13 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRÓŻDŻ2002-02-13 do dziś
2. ImionaEWA2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2002-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEMŁA2002-02-13 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRÓŻDŻ2002-02-13 do dziś
2. ImionaEWA2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-09-16 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-09-16 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-09-16 do dziś
449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-09-16 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-09-16 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-16 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-09-16 do dziś
815 20 Z PRODUKCJA OBUWIA Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO2010-09-16 do dziś
908 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2010-09-16 do dziś
1022 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2010-09-16 do dziś
1116 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-09-16 do dziś
1228 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2010-09-16 do dziś
1333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-09-16 do dziś
1438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2010-09-16 do dziś
1539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.12.2008 okres ROK 20072009-01-09 do dziś
2data złożenia 07.07.2009 okres ROK 20082009-07-27 do dziś
3data złożenia 05.08.2010 okres ROK 20092010-09-16 do dziś
4data złożenia 04.07.2011 okres 2010 R.2011-07-12 do dziś
5data złożenia 10.07.2012 okres ROK 20112012-07-24 do dziś
6data złożenia 11.07.2013 okres ROK 20122013-07-23 do dziś
7data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
8data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
9data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-31 do dziś
10data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-31 do dziś
11data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
12data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20072009-01-09 do dziś
2ROK 20082009-07-27 do dziś
3ROK 20092010-09-16 do dziś
42010 R.2011-07-12 do dziś
5ROK 20112012-07-24 do dziś
6ROK 20122013-07-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-31 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów