„DNET POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000090208
Numer REGON: 016241790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2005-03-03
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/3907/5/944]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0162417902002-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DNET POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 594802002-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-02-08 do dziś
2. Adresulica AL. SOLIDARNOŚCI nr domu 117 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-140 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.01.2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ BARBARA BĄBKA, REP. A NR 472/2000; AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.01.2002 R. KN W WARSZAWIE, NOTARIUSZ AGNIESZKA STYBEL, REP. A NR 366/2002, ZMIANA PAR.: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY.2002-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLASIŃSKI2002-02-08 do dziś
2. ImionaJON GERALD2002-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ2002-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILLS2002-02-08 do dziś
2. ImionaJONATHAN BRUCE2002-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.300 ZŁ2002-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego109.300,00 PLN2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLASIŃSKI2005-03-03 do dziś
2. ImionaGERALD JOHN2005-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-02-08 do dziś
274 40 Z REKLAMA2002-02-08 do dziś
380 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-02-08 do dziś
426 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH2002-02-08 do dziś
545 BUDOWNICTWO2002-02-08 do dziś
651 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-02-08 do dziś
752 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-02-08 do dziś
870 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-02-08 do dziś
972 INFORMATYKA2002-02-08 do dziś
1074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-02-08 do dziś
1174 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów