SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LITERATÓW

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000090191
Numer REGON: 001294274
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2013-10-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/43163/13/481]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LITERATÓW2002-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS -19602002-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-02-11 do dziś
2. Adresulica JANA PAWŁA II nr domu 70 nr lokalu 31 kod pocztowy 01-038 poczta WARSZAWA 2002-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.08.1994 R. ZMIANA STATUTU Z DNIA 5.12.2001 R.: ZMIANA PAR. 3, PAR. 8, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 27, PAR. 29, PAR. 46 ZMIANA TYTUŁÓW ROZDZIAŁU VIII I IX, SKREŚLENIE PAR. 14, 15, 19 DODANIE PAR. 21A -ZŁOŻONO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2002-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.2002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLEŻEŃSKI2002-02-11 do dziś
2. ImionaCEZARY JERZY2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-11 do dziś
21. NazwiskoTETTER2002-02-11 do dziś
2. ImionaJAN ZDZISŁAW2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-11 do dziś
31. NazwiskoKARAŚ2002-02-11 do dziś
2. ImionaROMUALD2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-11 do dziś
41. NazwiskoKOPERSKI LESZIN2002-02-11 do dziś
2. ImionaJERZY2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELANOWICZ2002-02-11 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOHUTKO2002-02-11 do dziś
2. ImionaMARIAN2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERMER2002-02-11 do dziś
2. ImionaJANUSZ2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRANDOTA2002-02-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-11 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-11 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-11 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-02-11 do dziś
570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-02-11 do dziś
645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-02-11 do dziś
791 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2006-31.12.20062013-10-23 do dziś
2data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2008-31.12.20082013-10-23 do dziś
3data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092013-10-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów