„BOLMAR” B. BOCIĄGA, A. MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000089925
Numer REGON: 003000064
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-04-19
Sygnatura akt[RDF/377037/22/202]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0030000642002-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOLMAR” B. BOCIĄGA, A. MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA2002-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina KOSAKOWO miejscowość POGÓRZE2002-02-27 do dziś
2. Adresulica WIEJSKA nr domu 1 miejscowość POGÓRZE kod pocztowy 81-198 poczta KOSAKOWO kraj POLSKA 2002-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110 GRUDNIA 2001 ROKU2002-02-27 do dziś
215.04.2011 R. ZMIANA PAR. 52011-05-09 do dziś
331.12.2020 ROKU2021-03-31 do dziś
404.02.2022 R., ZMIANA § 6 PKT 1 A2022-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR.4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH 10.12.2001 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2002-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPPHU „BOLMAR” S.C2002-02-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-27 do dziś
3. Numer w rejestrze6410/482; 6410/484-4862002-02-27 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY W KOSAKOWIE2002-02-27 do dziś
5. Numer REGON0030000642002-02-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaBOLESŁAW JÓZEF2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIĄGA2002-02-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2002-02-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARZENA2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2002-02-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuBOLESŁAW BOCIĄGA I ALEKSANDRA MARCINIAK SAMODZIELNIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI.2002-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIĄGA2002-02-27 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW JÓZEF2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2002-02-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARZENA2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-05-09 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-05-09 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-05-09 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2011-05-09 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-05-09 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-05-09 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-09 do dziś
855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-08-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów