APTEKA ‚ROMAŃSKA’ MGR JAN HARASIMOWICZ, MGR BOGUMIŁA REINHOLZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000089900
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-02-14
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/1650/23/293]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ROMAŃSKA” MGR JAN HARASIMOWICZ, MGR BOGUMIŁA REINHOLZ SPÓŁKA JAWNA2002-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat MOGILEŃSKI gmina STRZELNO miejscowość STRZELNO2002-02-08 do dziś
2. Adresulica ŚW.DUCHA nr domu 31A nr lokalu -miejscowość STRZELNO kod pocztowy 88-320 poczta STRZELNO kraj POLSKA 2002-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 31.01.1991 R. PLUS ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 20.07.2001 R. ZMIANA PARAGRAFÓW: 9, 10, 13 UMOWY UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DN. 28.01.2002 R.2002-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOWSTANIE SPÓŁKI JAWNEJ NA MOCY ANEKSU Z DNIA 20.07.2001 R. DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART. 26 KODEKSU HANDLOWEGO2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA ‘ROMAŃSKA” MGR JAN HARASIMOWICZ, MGR BOGUMIŁA REINHOLZ SPÓŁKA CYWILNA2002-02-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-08 do dziś
3. Numer w rejestrze1478/01 1477/012002-02-08 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA I GMINY STRZELNO2002-02-08 do dziś
5. Numer REGON0903434022002-02-08 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARASIMOWICZ2002-02-08 do dziś
2. ImionaJAN2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREINHOLZ2002-02-08 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA KAZIMIERA2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARASIMOWICZ2002-02-08 do dziś
2. ImionaJAN2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREINHOLZ2002-02-08 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA KAZIMIERA2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2006 okres OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20052006-09-05 do dziś
2data złożenia 07.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20052006-09-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-24 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-13 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów