„A - KENBOO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000089819
Numer REGON: 016135851
Numer NIP: 5262374945
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2015-07-27
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/44142/15/515]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0161358512002-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A -KENBOO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 585872002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.09.1999 NOTARIUSZ B. SKOCZYŃSKA -SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-5708/99, ORAZ Z 13.10.1999 -NOTARIUSZ B. SKOCZYŃSKA -SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-6414/99, ZMIANA PAR. 18;2002-02-07 do dziś
214.09.2004, NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ŻYTNIEJ 13 LOK. 107 W WARSZAWIE REPERTORIUM A-NR 6721/2004. ZMIANA PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI: § 3, § 4, § 6, § 7, § 8, § 10, § 11, § 14, § 17.2, § 17.5, § 17.6, § 20, § 21, § 22, § 23. SKREŚLA SIĘ: § 24, § 25, § 26, § 27, § 28 DO KOŃCA -JEDNOLITY TEKST UMOWY2004-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANG2007-03-28 do dziś
2. ImionaCHUN XIA2007-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000 ZŁOTYCH2004-09-22 do dziś
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ2007-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-16 do dziś
NIE2007-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANG2002-02-07 do dziś
2. ImionaCHUNXIA2002-02-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEN2002-02-07 do dziś
2. ImionaKEJING2002-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ2005-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2004-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANG2002-02-07 do dziś
2. ImionaCHUNXIA2002-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy119 30 A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO2002-02-07 do dziś
219 30 B PRODUKCJA OBUWIA SPORTOWEGO2002-02-07 do dziś
351 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2002-02-07 do dziś
452 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 03.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-12-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 24.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-04 do dziś
5data złożenia 20.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów