ŚWIĘTOJAŃSKA32.PL TURZYŃSKI, KALLNIK, ORIOL SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000089654
Numer REGON: 190239133
Numer NIP: 5860012092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-11-23
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/19303/23/163]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP1902391332006-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaŚWIĘTOJAŃSKA32.PL TURZYŃSKI, KALLNIK, ORIOL SPÓŁKA JAWNA2023-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2002-02-11 do dziś
2. Adresulica ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 32 miejscowość GDYNIA kod pocztowy 81-372 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2002-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.11.20012002-02-11 do dziś
210.03.2006 R. ZMIANA PAR. 62006-03-31 do dziś
3UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R., ZMIANA PAR. 8 I PAR. 11.2009-05-20 do dziś
425.06.2012 R. ZMIANA KOMPARYCJI ORAZ PAR.: 3, 8, 11, 13.2012-09-10 do dziś
517.03.2021 R. ZMIENIONO KOMPARYCJĘ ORAZ PAR.: 1, 2, 6, 8, 11, 12, 13, 19.2021-04-27 do dziś
620.12.2021 R. ZMIENIONO PAR.: 3; 31.12.2021 R. ZMIENIONO PAR.: 8,11,12.2022-03-08 do dziś
701.11.2023 R. ZMIENIONO PAR. 22023-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleWSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ W DNIU 12.11.2001 R. WYPEŁNILI USTAWOWY OBOWIĄZEK PRZEKSZTAŁCENIA SIĘ ZE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z POWODÓW OPISANYCH W ART. 26 PAR.4 K.S.H.2002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA -KAWIARNIA „MONIKA” S.C. M.P. KALLNIK, A.M. TURZYŃSKI2002-02-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-11 do dziś
3. Numer w rejestrze195422002-02-11 do dziś
5. Numer REGON1902391332002-02-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaADAM MICHAŁ2021-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNOBIS2021-04-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-27 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-11 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALLNIK2002-02-11 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORIOL2002-02-11 do dziś
2. ImionaDOROTA KATARZYNA2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURZYŃSKI2002-02-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ KAZIMIERZ2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALLNIK2021-04-27 do dziś
2. ImionaADAM MICHAŁ2021-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNOBIS2021-04-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaORIOL2002-02-11 do dziś
2. ImionaDOROTA KATARZYNA2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURZYŃSKI2002-02-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ KAZIMIERZ2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy195 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-03-24 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-03-24 do dziś
356 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-03-24 do dziś
410 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-03-24 do dziś
511 PRODUKCJA NAPOJÓW2011-03-24 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-03-24 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-03-24 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-27 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-06 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów