ASSIMIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000089514
Numer REGON: 010989316
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2007-04-24
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/16840/6/543]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0109893162002-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSIMIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-11 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 84232002-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-02-11 do dziś
2. Adresulica NA SZANIEC nr domu 19 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31-559 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 MAJA 1995 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2183/95 AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA KUŁAKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7969/2001 ZMIANA PAR. 72002-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAYMOND2002-02-11 do dziś
2. ImionaJEAN JACQUES2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 150 UDZIAŁÓW PO 400 PLN KAŻDY ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 60 000 PLN.2002-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONS2002-02-11 do dziś
2. ImionaJEAN MARC2002-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 195 UDZIAŁÓW PO 400 PLN KAŻDY ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 78 000 PLN.2002-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-11 do dziś
3
2. ImionaASSIMIL GMBH2002-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 765 UDZIAŁÓW PO 400 PLN KAŻDY ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 306 000 PLN2002-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-11 do dziś
4
2. ImionaASSIMIL SA2002-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 195 UDZIAŁÓW PO 400 PLN KAŻDY ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 78 000 PLN2002-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-11 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAUBER2002-02-11 do dziś
2. ImionaBERNARD2002-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 195 UDZIAŁÓW PO 400 PLN KAŻDY ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 78 000 PLN2002-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 PLN2002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport178000,00 PLN2002-02-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ BĄDŹ WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-02-11 do dziś
222 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH2002-02-11 do dziś
322 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2002-02-11 do dziś
422 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-02-11 do dziś
522 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2002-02-11 do dziś
622 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-02-11 do dziś
751 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-02-11 do dziś
851 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-02-11 do dziś
922 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2002-02-11 do dziś
1022 12 Z WYDAWANIE GAZET2002-02-11 do dziś
1122 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2002-02-11 do dziś
1222 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-02-11 do dziś
1322 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-02-11 do dziś
1422 21 Z DRUKOWANIE GAZET2002-02-11 do dziś
1522 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-11 do dziś
1622 23 Z INTROLIGATORSTWO2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 27.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R.2002-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 25.11.20042004-12-01 do dziś
3data złożenia 27.02.2006 okres 2004 ROK2006-03-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003- 31.12.20032004-12-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-12-01 do dziś
22004 ROK2006-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów