„ASTRO” W. ORZECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000089511
Numer REGON: 191489270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-07-21
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/10640/20/899]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRO” W. ORZECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA2002-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2002-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica INŻYNIERSKA nr domu 13 kod pocztowy 81-512 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2011-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 28.11.2001 R.2002-02-11 do dziś
230.12.2009 ANEKS NR 1 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI DOSTOSOWANIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI DO OBOWIĄZUJĄCEGO PKD2010-01-22 do dziś
3ANEKS Z DNIA 01.08.2011 R. -ZMIANA PAR. 2 I PAR. 6 PKT 2 UMOWY, TEKST JEDNOLITY UMOWY Z DNIA 01.08.2011 R.2011-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 PAR.4 KSH WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ PODJĘLI W DNIU 28.11.2001 R. UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASTRO S.C. PRZEMYSŁAW ORZECHOWSKI WIESŁAW ORZECHOWSKI2002-02-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-11 do dziś
3. Numer w rejestrze387562002-02-11 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA GDYNI2002-02-11 do dziś
5. Numer REGON1914892702002-02-11 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKI2002-02-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ADAM2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKI2002-02-11 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKI2002-02-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ADAM2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKI2002-02-11 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 72 SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-21 do dziś
247 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów