FIRMA HANDLOWA „GALMEX” LESZEK GACZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000089445
Numer REGON: 003903820
Numer NIP: 6780100908
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/519173/23/989]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „GALMEX” LESZEK GACZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2020-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica JULIUSZA LEA nr domu 202 A kod pocztowy 30-133 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU 26.08.1983 R.; ANEKSEM Z DNIA 12.12.2001 R. WSPÓLNICY PRZYJĘLI TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2002-02-08 do dziś
2ANEKSEM DO UMOWY Z DNIA 25.06.2009 WSPÓLNICY ZMIENILI § 6 UMOWY SPÓŁKI2009-07-22 do dziś
318.06.2010 R. ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY2010-07-19 do dziś
410.02.2011 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UMOWY SPÓŁKI2011-06-28 do dziś
531.01.2013 R. - ZMIANA § 6; 01.02.2013 R. - ZMIANA § 32013-06-13 do dziś
625.09.2020 R., ZMIANA: §2, §7, §9, §10, §11 06.11.2020 R., ZMIANA: §22020-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-05-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZGŁOSZENIE SPÓŁKI DO SĄDU REJESTROWEGO NA ZASADZIE ART. 26 PAR. 4 KSH W ZW. Z ART. 626 KSH PO PODJĘCIU UCHWAŁY PRZEZ WSPÓLNIKÓW W DNIU 12 GRUDNIA 2001 R.2003-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA GALMEX LESZEK GACZOREK KRYSTYNA GACZOREK SPÓŁKA CYWILNA2003-05-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-05-30 do dziś
3. Numer w rejestrze58401 I 584022003-05-30 do dziś
5. Numer REGON0039038202003-05-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACZOREK2020-12-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ŁUKASZ2020-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTAFIN2020-12-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2020-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-16 do dziś
3
2. ImionaLESZEK JÓZEF2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACZOREK2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POSIADAJĄ LESZEK GACZOREK ORAZ KRZYSZTOF GACZOREK - KAŻDY SAMODZIELNIE2020-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACZOREK2020-12-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ŁUKASZ2020-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACZOREK2002-02-08 do dziś
2. ImionaLESZEK JÓZEF2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-07-22 do dziś
247 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-22 do dziś
346 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2009-07-22 do dziś
415 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2009-07-22 do dziś
546 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2009-07-22 do dziś
647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-22 do dziś
714 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2009-07-22 do dziś
832 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-22 do dziś
915 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2009-07-22 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-19 do dziś
1146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-07-19 do dziś
1246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-07-19 do dziś
1346 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-07-19 do dziś
1446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-07-19 do dziś
1546 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2010-07-19 do dziś
1646 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2010-07-19 do dziś
1747 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-19 do dziś
1847 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-19 do dziś
1955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-07-19 do dziś
2056 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-07-19 do dziś
2114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2010-07-19 do dziś
2256 2 PRZYGOTOWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-07-19 do dziś
2356 3 PRZYGOTOWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-07-19 do dziś
2462 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMI DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-07-19 do dziś
2541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-07-19 do dziś
2641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-07-19 do dziś
2743 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-07-19 do dziś
2843 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-07-19 do dziś
2943 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-07-19 do dziś
3043 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2010-07-19 do dziś
3146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-07-19 do dziś
3268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-28 do dziś
3346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-06-13 do dziś
3442 12 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-06-13 do dziś
3542 13 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-06-13 do dziś
3642 21 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-06-13 do dziś
3742 22 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-06-13 do dziś
3842 91 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-06-13 do dziś
3942 99 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-06-13 do dziś
4045 19 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-13 do dziś
4155 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-06-13 do dziś
4268 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-06-13 do dziś
4368 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-06-13 do dziś
4447 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-13 do dziś
4569 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-06-13 do dziś
4671 11 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-06-13 do dziś
4771 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-06-13 do dziś
4873 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-06-13 do dziś
4974 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-06-13 do dziś
5077 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-06-13 do dziś
5177 12 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-13 do dziś
5277 32 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-06-13 do dziś
5377 33 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-06-13 do dziś
5477 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-06-13 do dziś
5547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-06-13 do dziś
5680 2 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-06-13 do dziś
5781 21 NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-06-13 do dziś
5881 22 SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-06-13 do dziś
5981 29 POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2013-06-13 do dziś
6081 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-06-13 do dziś
6182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-06-13 do dziś
6270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-06-13 do dziś
6371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-06-13 do dziś
6473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-06-13 do dziś
6577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-06-13 do dziś
6664 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-06-13 do dziś
6742 11 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia 15.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.2003-05-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 24.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-09-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
4data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
5data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
6data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
7data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
9data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
12data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
13data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
14data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
15data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
16data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
18data złożenia 16.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-16 do dziś
19data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
20data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
21data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów