FIRMA HANDLOWA „DEM-PART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000089333
Numer REGON: 532319741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2003-09-18
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/4329/3/847]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP5323197412003-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „DEM-PART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY-UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA 31.12.2001 R. W KN.J. KLAUZIŃSKIEJ W NYSIE REP. A NR 10705/2001 ANEKS Z DNIA 29.01.2002 R. W KN. J.KLAUZIŃSKIEJ W NYSIE REP. A NR 645/2002 ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2002-02-07 do dziś
223.07.2002 R. W KN. J.KLAUZIŃSKIEJ W NYSIE REP. A NR 5533/2002 ZMIENIONO PAR. 3, 5 UMOWY SPÓŁKI, SKREŚLONO PAR. 22 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ UMOWY SPÓŁKI2002-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILIŃSKI2002-08-14 do dziś
2. ImionaMARCIN2002-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000,00 ZŁ2002-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2002-08-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00 ZŁ2002-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW POWOŁANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDER2003-09-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2003-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDU2003-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 30 A RESTAURACJE2002-02-07 do dziś
255 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-02-07 do dziś
355 40 Z BARY2002-02-07 do dziś
452 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-02-07 do dziś
552 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2002-02-07 do dziś
651 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2002-08-14 do dziś
751 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-08-14 do dziś
851 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-08-14 do dziś
951 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-08-14 do dziś
1060 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-08-14 do dziś
1174 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2002-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 03.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów