A.CABAN I L.LISZCZYK-MANIA-LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000089282
Numer REGON: 277744792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/515308/23/397]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2002-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.CABAN I L.LISZCZYK-MANIA-LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA2002-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina WOJKOWICE miejscowość WOJKOWICE2002-02-11 do dziś
2. Adresulica SOBIESKIEGO nr domu 110A miejscowość WOJKOWICE kod pocztowy 42-580 poczta WOJKOWICE kraj POLSKA 2002-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.06.2001 KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE NOTARIUSZ MAREK WIECZOREK REPERTORIUM A NUMER 5502/20012002-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoCABAN2002-02-11 do dziś
2. ImionaARTUR2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-11 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2002-02-11 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś
2
1. NazwiskoLISZCZYK MANIA2002-02-11 do dziś
2. ImionaLIDIA2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-11 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2002-02-11 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU PARTNEROWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABAN2002-02-11 do dziś
2. ImionaARTUR2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISZCZYK MANIA2002-02-11 do dziś
2. ImionaLIDIA2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 11 SZPITALNICTWO2002-02-11 do dziś
285 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-06 do dziś
2data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-02 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów