„HERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000089174
Numer REGON: 210419950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2004-07-14
Sygnatura akt[PO.XXI NS-REJ.KRS/9801/4/860]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP2104199502002-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 135522002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-02-07 do dziś
2. Adresulica KATOWICKA nr domu 33 nr lokalu 33 kod pocztowy 61-131 poczta POZNAŃ 2002-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.1997 R. -NOTARIUSZ ELŻBIETA MAŁGORZATA BACHALSKA, GORZÓW WLKP. REP. A 4491/972002-02-07 do dziś
206.12.2001 R. -NOTARIUSZ EWA ZANDECKA GIEJBO SKWIERZYNA REP. A NUMER 4521/2001, ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI, -DODANIE PAR. 18, ZMIANA NUMERACJI KOLEJNYCH PARAGRAFÓW2002-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAHMAD2002-02-07 do dziś
2. ImionaKINGA2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ -295, WARTOŚĆ 29.500,00 PLN2002-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 PLN2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130000,00 PLN2002-02-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZECHOCIŃSKI2002-02-07 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KRZYSZTOF2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoAHMAD2002-02-07 do dziś
2. ImionaKINGA2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-07 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-02-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A BUDOWA DOMÓW MIESZKALNYCH, LOKALI MIESZKALNYCH I APARTAMENTÓW W CELU ICH SPRZEDAŻY, BUDOWA BUDYNKÓW I LOKALI NIEMIESZKALNYCH2002-02-07 do dziś
270 20 Z USŁUGI W ZAKRESIE WYNAJMU2002-02-07 do dziś
370 31 Z USŁUGI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI2002-02-07 do dziś
445 4 ROBOTY BUDOWLANE I REMONTOWO -BUDOWLANE2002-02-07 do dziś
545 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-04-15 do dziś
670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-04-15 do dziś
770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-04-15 do dziś
870 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-04-15 do dziś
945 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE2002-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 04.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów