ASTAT P.WAŚNIOWSKI, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000089002
Numer REGON: 851642857
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-06-13
Sygnatura akt[RDF/206907/20/533]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP8516428572002-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTAT P.WAŚNIOWSKI, SPÓŁKA JAWNA2002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA miejscowość PROSZÓWKI2018-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PROSZÓWKI nr domu 346 kod pocztowy 32-700 poczta BOCHNIA kraj POLSKA 2018-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1TEKST JEDNOLITY PRZYJĘTY PRZEZ WSPÓLNIKÓW W DNIU 7 STYCZNIA 2002 ROKU.2002-02-07 do dziś
2ANEKS Z DNIA 01.05.2006 R. -ZMIENIONO § 42006-09-01 do dziś
3ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 11.02.2010 R.2010-04-19 do dziś
424.02.2015 R. - ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2015-03-17 do dziś
501.10.2018 R., ZMIANA §2 I §42018-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 7 STYCZNIA 2002 WSPÓLNICY PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIEM WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „ASTAT”2002-02-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-07 do dziś
3. Numer w rejestrze4009/982002-02-07 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA BOCHNI2002-02-07 do dziś
5. Numer REGON8516428572002-02-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚNIOWSKI2002-02-07 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚNIOWSKA2011-11-18 do dziś
2. ImionaKINGA AGNIESZKA2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY WSPÓLNIK. DO PROWADZENIA SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIEZBĘDNA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, WYRAŻONA W FORMIE UCHWAŁY.2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚNIOWSKI2002-02-07 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚNIOWSKA2011-11-18 do dziś
2. ImionaKINGA AGNIESZKA2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2010-04-19 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-04-19 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-04-19 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2018-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2018-10-19 do dziś
225 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2018-10-19 do dziś
325 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2018-10-19 do dziś
425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-19 do dziś
528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-19 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2018-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów