FIRMA „GELP” , CZAKON-SZCZYPKA, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-13 godz. 00:11:48
Numer KRS: 0000088774
Numer REGON: 070036220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/531520/23/686]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „GELP”, CZAKON-SZCZYPKA, SPÓŁKA JAWNA2002-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina JASIENICA miejscowość GRODZIEC ŚLĄSKI2002-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GRODZIEC ŚLĄSKI nr domu 424 kod pocztowy 43-386 poczta ŚWIĘTOSZÓWKA kraj POLSKA 2022-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.10.1992 -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 20.12.2001 ROKU.2002-02-06 do dziś
22 STYCZNIA 2007 R. ZMIENIONO: § 5, § 13 I § 17 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ. TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 22 STYCZNIA 2007 ROKU.2007-02-09 do dziś
32.10.2017 R., - ZMIENIONO §6, §12 I §13 UMOWY.2017-11-16 do dziś
42.01.2018 R. - ZMIANA §§ 5,8,13 UMOWY SPÓŁKI2018-01-31 do dziś
526.10.2018 R. - ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2019-01-11 do dziś
619.11.2020 R. - ZMIENIONO §72020-12-16 do dziś
71.05.2021 R. - ZMIENIONO §5, §8 I §13 UMOWY2021-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaPAWEŁ ZBIGNIEW2018-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYPKA2021-06-08 do dziś
2. ImionaROBERT2021-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-06-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYPKA CHWASTEK2021-06-08 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-08 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-06 do dziś
5
4. Numer KRSTAK2002-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
6
4. Numer KRSTAK2002-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYPKA2002-02-06 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAKON2002-02-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAKON2002-02-06 do dziś
2. ImionaGENOWEFA2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A. DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW; B. W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW, PRZY CZYM JEDEN MUSI NOSIĆ NAZWISKO „CZAKON” A DRUGI „SZCZYPKA” .2020-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYPKA CHWASTEK2021-08-03 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYPKA2021-06-08 do dziś
2. ImionaROBERT2021-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYPKA2018-01-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZBIGNIEW2018-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAKON2002-02-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAKON2002-02-06 do dziś
2. ImionaGENOWEFA2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2017-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-11-16 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-16 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-11-16 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-11-16 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-11-16 do dziś
677 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2017-11-16 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-11-16 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2017-11-16 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
2data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów