DOBRY STYL MAŁGORZATA JARZĘBOWSKA I MAŁGORZATA KARLIŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000088566
Numer REGON: 471735136
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/14282/20/865]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP4717351362002-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY STYL MAŁGORZATA JARZĘBOWSKA I MAŁGORZATA KARLIŃSKA SPÓŁKA JAWNA2002-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. RĄBIEŃSKA nr domu 8/10 kod pocztowy 94-227 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.12.2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-02-06 do dziś
206.10.2010 R. ZMIENIONO WSTĘP UMOWY ORAZ § 1 USTĘP 42010-11-29 do dziś
307.05.2020 ZMIENIONO §1 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI2020-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2002-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOBRY STYL MAŁGORZATA JARZĘBOWSKA I MAŁGORZATA KARLIŃSKA S.C.2002-02-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-06 do dziś
5. Numer REGON4717351362002-02-06 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZĘBOWSKA2002-02-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARLIŃSKA2002-02-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZĘBOWSKA2002-02-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARLIŃSKA2002-02-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-06-30 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2020-06-30 do dziś
331 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2020-06-30 do dziś
446 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2020-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów