SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „CENTRUM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000088562
Numer REGON: 001325230
Numer NIP: 7750000479
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402646/22/187]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001325230 NIP 77500004792012-09-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA „CENTRUM”2002-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU nr w rejestrze RS XIII 8262002-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁĘCZYCKI gmina PIĄTEK miejscowość PIĄTEK2002-02-08 do dziś
2. Adresulica KONARSKIEGO nr domu 26 nr lokalu 13 kod pocztowy 99-120 poczta PIĄTEK 2002-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu18.06.1988 R. UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI2002-02-08 do dziś
2UCHWALONO NOWY STATUT UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 1/2001 Z DNIA 17 GRUDNIA 2001 R.2002-08-26 do dziś
3UCHWALONO NOWY STATUT UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 3/2003 Z DNIA 26 CZERWCA 2003 R.2003-11-03 do dziś
4DOKONANO ZMIANY STATUTU UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 2/2004 Z DNIA 25 CZERWCA 2004 R., ZMIENIONO: § 2, § 7, § 15, § 16, § 17, § 27, § 29, § 32, § 50, § 54, § 108, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 122, § 123, § 125, § 126, § 130, § 131, § 132, § 137, § 143, § 144, § 147, § 148, § 152, § 156; PODROZDZIAŁ 9.1 OTRZYMUJE NAZWĘ „WALNE ZGROMADZENIE”, SKREŚLA SIĘ PODROZDZIAŁ 9.5 OBEJMUJĄCY § 139-141.2004-10-06 do dziś
5UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 1/2006 Z DNIA 08 CZERWCA 2006 R. -ZMIENIONO §§ 4, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 52, 69, 72, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 98, 99, 100, 104, 106, 107, 108, 112, 117, 150, 152; DODANO §§ 28 ZE ZNACZKIEM 1, 138 ZE ZNACZKIEM 1, 150 ZE ZNACZKIEM 1; SKREŚLONO §§ 50, 89, 902006-10-23 do dziś
629 LISTOPADA 2007 R. -NOWY STATUT, ZMIENIONY W ZAKRESIE § 22 UST. 4 I § 105 UST. 2 UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 26.03.2008 R.2008-04-07 do dziś
7DOKONANO ZMIANY STATUTU UCHWAŁĄ NR 5/2009 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 25 MAJA 2009 R. -ZMIENIONO § 3 I § 1532009-09-30 do dziś
8UCHWAŁĄ NR 7/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 23 MAJA 2011 R. ZMIENIONO: §§ 3, 5, 7, 12, 15, 21, 67, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 97, 133, 134, 1682011-09-12 do dziś
9DOKONANO ZMIANY STATUTU UCHWAŁĄ NR 6/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 26 CZERWCA 2018 R., POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU, KTÓRA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEJ UCHWAŁY.2018-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLICHOTA2019-08-21 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-08-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-21 do dziś
21. NazwiskoKUCHARCZYK2019-05-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-22 do dziś
31. NazwiskoJAGODZIŃSKI2012-09-11 do dziś
2. ImionaJÓZEF ANDRZEJ2012-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-09-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-11 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-08 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-02-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2021-09-30 do dziś
2. ImionaSZCZEPAN2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORECKA2021-09-30 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTERSKA2019-08-21 do dziś
2. ImionaTERESA2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYNIAK2017-11-06 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ZYGMUNT2017-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2017-11-06 do dziś
2. ImionaZENON ANTONI2017-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŻAK2017-11-06 do dziś
2. ImionaMARIANNA2017-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-06 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELCZAK2017-11-06 do dziś
2. ImionaEDWARD IZYDOR2017-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-08-26 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2009-09-30 do dziś
341 PROWADZENIE WŁASNEGO WYKONAWSTWA INWESTYCYJNEGO, REMONTOWEGO I KONSERWACYJNEGO2009-09-30 do dziś
468 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH JEJ TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2009-09-30 do dziś
568 20 Z ODDAWANIE TERENÓW W DZIERŻAWĘ2009-09-30 do dziś
668 USTANOWIENIE NA RZECZ CZŁONKÓW PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY W NIERUCHOMOŚCIACH SPÓŁDZIELNI2009-09-30 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW, NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI TYCH NIERUCHOMOŚCI2009-09-30 do dziś
894 99 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ NA RZECZ SWYCH CZŁONKÓW2009-09-30 do dziś
968 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTYMI NA PODSTAWIE USTAWY MIENIEM JEJ CZŁONKÓW2017-11-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM CZŁONKOM I INNYM OSOBOM LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY2017-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 15.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 28.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 19.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 04.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-04-26 do dziś
5data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-23 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
7data złożenia 07.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
9data złożenia 05.08.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-10-01 do dziś
10data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
11data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
12data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-18 do dziś
13data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
14data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
15data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
16data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
17data złożenia 06.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
18data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
19data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
20data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
21data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-04 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-23 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-10-01 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
901.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-03 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-06 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-04-26 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-10-23 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
901.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-10-01 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
1201.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-18 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-07 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów