BIURO RACHUNKOWE OLSZOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000088439
Numer REGON: 492688601
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[RDF/289525/21/393]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP4926886012002-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIURO RACHUNKOWE OLSZOWSKI SPÓŁKA JAWNA2019-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina KOŚCIELISKO miejscowość KOŚCIELISKO2021-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŚCIELISKO ulica UL. MAŁEJ ŁĄKI nr domu 2 kod pocztowy 34-511 poczta KOŚCIELISKO kraj POLSKA 2021-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117-12-20002002-02-04 do dziś
223.06.2005 R. -ZMIANA §2, §3, §7, §8, §12;2005-09-28 do dziś
311.06.2007 R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 3, PAR. 7, PAR. 12.2007-07-16 do dziś
417.07.2010 R. -ZMIENIONO § 3, § 7, § 122010-09-08 do dziś
511.05.2020 R. - ZMIANA § 22021-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ 31-12-2001 R. UCHWAŁA.2002-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBIURO RACHUNKOWE MARIA OLSZOWSKA WŁODZIMIERZ OLSZOWSKI SPÓŁKA CYWILNA2002-02-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-04 do dziś
3. Numer w rejestrze78/01; 79/012002-02-04 do dziś
5. Numer REGON4926886012002-02-04 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWSKI2007-07-16 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2007-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-07-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-07-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-07-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-07-16 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWSKA2002-02-04 do dziś
2. ImionaMARIA2002-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-04 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWSKA2002-02-04 do dziś
2. ImionaMARIA2002-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWSKI2007-07-16 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2007-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów