„BUDET” IWONA KOZIBĄK I GRZEGORZ KOZIBĄK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000088167
Numer REGON: 013290930
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/26663/21/180]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 013290930 NIP 53615964422009-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDET” IWONA KOZIBĄK I GRZEGORZ KOZIBĄK SPÓŁKA JAWNA2002-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina WIELISZEW miejscowość ŁAJSKI2020-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAJSKI ulica KOŚCIELNA nr domu 60 kod pocztowy 05-119 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2020-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BUDET” IWONA KOZIBĄK I GRZEGORZ KOZIBĄK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W LEGIONOWIE2002-02-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO2002-02-06 do dziś
3. Adresmiejscowość LEGIONOWO ulica UL. SZARYCH SZEREGÓW nr domu 17 kod pocztowy 05-119 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2020-11-03 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.12.1998 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 20.12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-02-06 do dziś
25.08.2013 R. ZMIANA: § 6, § 9 UMOWY SPÓŁKI.2014-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20.XII.2001 R.2002-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaS.C.BUDET, KOZIBĄK IWONA, KOZIBĄK GRZEGORZ2002-02-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-06 do dziś
3. Numer w rejestrze53/2001 R. I 52/2001 R.2002-02-06 do dziś
5. Numer REGON0132909302002-02-06 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIBĄK2002-02-06 do dziś
2. ImionaIWONA TERESA2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIBĄK2002-02-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY WSPÓLNICY JEDNOOSOBOWO2014-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIBĄK2002-02-06 do dziś
2. ImionaIWONA TERESA2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIBĄK2002-02-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-08-19 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-08-19 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-08-19 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-08-19 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2014-08-19 do dziś
623 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU2014-08-19 do dziś
723 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2014-08-19 do dziś
823 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2014-08-19 do dziś
923 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2014-08-19 do dziś
1023 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2014-08-19 do dziś
1146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-08-19 do dziś
1249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-08-19 do dziś
1349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-08-19 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-08-19 do dziś
1577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-08-19 do dziś
1677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-08-19 do dziś
1777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-08-19 do dziś
1877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-08-19 do dziś
1908 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2014-08-19 do dziś
2009 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-08-19 do dziś
2116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2014-08-19 do dziś
2238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE (PYŁY)2014-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
2data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-07 do dziś
3data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
4data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
5data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
7data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
8data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
9data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
10data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
11data złożenia 11.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-11 do dziś
12data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
14data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-07 do dziś
32009 R.2010-07-07 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów