A I T BOROWSCY KANTOR LOMBARD ZŁOTO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000088133
Numer REGON: 010640890
Numer NIP: 1130052361
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-19
Sygnatura akt[RDF/550811/23/455]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA I T BOROWSCY KANTOR LOMBARD ZŁOTO SPÓŁKA JAWNA2002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-WAWER miejscowość WARSZAWA2002-02-07 do dziś
2. Adresulica ŻEGAŃSKA nr domu 2 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 04-713 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 27 GRUDNIA 2001 R.2002-02-07 do dziś
2UCHWAŁA NR 1/2016 Z DNIA 10 SIERPNIA 2016 ROKU, ZMIANA §§ 3 I 4.2016-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 25 I 26 K.S.H.2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA I T BOROWSCY KANTOR WYMIANY WALUT S.C.2002-02-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-07 do dziś
3. Numer w rejestrze7710, 77122002-02-07 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ GMINY WARSZAWA-WAWER2002-02-07 do dziś
5. Numer REGON0106408902002-02-07 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2002-02-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2002-02-07 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JÓZEF2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2002-02-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2002-02-07 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JÓZEF2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2016-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-30 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-11-30 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-11-30 do dziś
492 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2016-11-30 do dziś
546 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2016-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-06-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-05-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-06-30 do dziś
4data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-05 do dziś
6data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
7data złożenia 17.06.2006 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
8data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
9data złożenia 17.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-01 do dziś
10data złożenia 25.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
11data złożenia 16.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
12data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
13data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
14data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
15data złożenia 09.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-09 do dziś
18data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
19data złożenia 08.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
20data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
21data złożenia 19.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-01 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów