„ARTINFO.PL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000087941
Numer REGON: 017490755
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304671/21/795]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTINFO.PL -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2002-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-06-16 do dziś
2. Adresulica TADEUSZA BOROWSKIEGO nr domu 2 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 03-475 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-02-19 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica DZIELNA nr domu 3 kod pocztowy 00-162 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONY W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ ANDRZEJA PRZYBYŁY W WARSZAWIE NR REP. A-7749/2001, ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 24 STYCZNIA 2002 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ ANDRZEJA PRZYBYŁY W WARSZAWIE -NR REP. A -494/2002; ZMIANA PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI; TYM SAMYM AKTEM UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2002-02-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.02.2010 R., REP. A NR 1054/2010 NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. WSPÓLNA 65 M 21, ZMIANA § 24 UMOWY SPÓŁKI2010-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNAROWSKA JANIK2018-04-09 do dziś
2. ImionaURSZULA2018-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ2018-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMECKI2002-02-19 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SŁAWOMIR2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37 500 ZŁ2007-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMECKI2002-02-19 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SŁAWOMIR2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-04-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2018-04-09 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH2018-04-09 do dziś
372 20 Z BADANIA ROZWOJOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2018-04-09 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-04-09 do dziś
563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2018-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.02.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-04-09 do dziś
2data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-04-09 do dziś
3data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-09 do dziś
4data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-09 do dziś
5data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-09 do dziś
6data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-09 do dziś
7data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-09 do dziś
8data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
9data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
10data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
11data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
12data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-04-09 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-04-09 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-09 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-09 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-09 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-04-09 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-04-09 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-09 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-09 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-09 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów