„LABEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000087903
Numer REGON: 017369746
Numer NIP: 5272354393
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-10-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/58601/22/618]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017369746 NIP 52723543932022-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LABEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 205882002-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-02-05 do dziś
2. Adresulica ——- nr domu ——- nr lokalu ——kod pocztowy ——— poczta ——— 2004-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.11.1989, REP. A-III-1037/89, PBN W WARSZAWIE, NOT. EDWARD POGÓRSKI 02.11.2001, REP. 10810/2001, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA SMÓLSKA, OLSZTYN, ZMIANY PAR. 4, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 23 UMOWY SPÓŁKI; 22.11.2001, REP. A-11500/2001, NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE -ZMIANA PAR. 18 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI; 12.12.2001, REP. A-12173/2001, NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIANY PAR. 8 I 9 UMOWY SPÓŁKI;2002-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILER2003-09-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MARIAN2003-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁOTYCH2003-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10.000,00 PLN2002-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH (2) CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENT. 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2002-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILER2003-09-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MARIAN2003-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoTOMICKI2003-09-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ WIESŁAW2003-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-09-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2002-02-05 do dziś
252 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-02-05 do dziś
374 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-02-05 do dziś
474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-02-05 do dziś
574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-02-05 do dziś
674 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-02-05 do dziś
751 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2002-02-05 do dziś
852 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-02-05 do dziś
952 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-02-05 do dziś
1060 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2002-02-05 do dziś
1163 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2002-02-05 do dziś
1274 4 REKLAMA2002-02-05 do dziś
1351 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2002-02-05 do dziś
1451 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2002-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów