„ARTMARK” M.KONOPACKI, K.SOBAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000087798
Numer REGON: 890434999
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2018-02-06
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/3143/18/826]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTMARK” M.KONOPACKI, K.SOBAŃSKI SPÓŁKA JAWNA2016-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina BYSTRZYCA KŁODZKA miejscowość BYSTRZYCA KŁODZKA2002-02-05 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 151 nr lokalu A miejscowość BYSTRZYCA KŁODZKA kod pocztowy 57-500 poczta BYSTRZYCA KŁODZKA kraj POLSKA 2002-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.06.1996 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 10.12.2001 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWIERAJĄCY OBLIGATORYJNE ELEMENTY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2002-02-05 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 03.02.2016R., REP. A NR 505/2016, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ MATUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18/3 ZMIENIONO: § 1, § 3, § 4, § 5, § 6; DODANO: § 7, § 8, § 9, § 10 UMOWY SPÓŁKI.2016-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA -W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H -SPÓŁKI CYWILNEJ „ARTMARK” S.C M. KONOPACKI, K. SOBAŃSKI, A. BARTOSIK. WSPÓŁNICY POSIADAJĄ NASTĘPUJĄCE NUMERY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 3479/105/01; 3480/106/01; 3481/107/01.2002-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ARTMARK” S.C. M.KONOPACKI, K.SOBAŃSKI, A.BARTOSIK2002-02-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-05 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA2002-02-05 do dziś
5. Numer REGON8904349992002-02-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
4. Numer KRSNIE2002-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOPACKI2002-02-05 do dziś
2. ImionaMAREK RYSZARD2002-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-05 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBAŃSKI2002-02-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF DARIUSZ2002-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-05 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOPACKI2002-02-05 do dziś
2. ImionaMAREK RYSZARD2002-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBAŃSKI2002-02-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF DARIUSZ2002-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-01-19 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-19 do dziś
346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-01-19 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI PRZEZNACZONYMI DO PRZEWOZU TOWARÓW SUCHYCH2010-01-19 do dziś
549 41 Z POZOSTAŁY TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-19 do dziś
646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-01-19 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-01-19 do dziś
846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-01-19 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-01-19 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-02-06 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-02-06 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-06 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów