GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA A.NIDERLA & M.KUCZYŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000087395
Numer REGON: 110274293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-08-09
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/21321/21/436]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2002-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA A. NIDERLA & M. KUCZYŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA2002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. CHEŁM gmina M. CHEŁM miejscowość CHEŁM2002-01-31 do dziś
2. Adresulica ZACHODNIA nr domu 31 miejscowość CHEŁM kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2002-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.12.2001 R. NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REP. A NR 721/2001 R. - UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ.2002-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoKUCZYŃSKA2002-01-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-31 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2002-01-31 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
2
1. NazwiskoNIDERLA2002-01-31 do dziś
2. ImionaALICJA BARBARA2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-31 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2002-01-31 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZYŃSKA2002-01-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIDERLA2002-01-31 do dziś
2. ImionaALICJA BARBARA2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoROGOZIŃSKI2002-01-31 do dziś
2. ImionaJERZY BOLESŁAW2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-31 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2002-01-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 13 Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA2002-01-31 do dziś
286 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2021-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2003 DO 31.12.20152017-11-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 30.11.20202021-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów