FIRMA DELIKATESY B.MIĘTKA, S.MIĘTKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000087379
Numer REGON: 350315669
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-03-16
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/8428/23/833]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DELIKATESY B.MIĘTKA, S.MIĘTKA SPÓŁKA JAWNA2011-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-01-31 do dziś
2. Adresulica PL. INWALIDÓW nr domu 6 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 30-033 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.05.1991 -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 30.11.2001 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-01-31 do dziś
2W DNIU 8.12.2003 R. UCHWALONO ZMIANY PAR. 1, 7, 12, 15 UMOWY SPÓŁKI2004-01-05 do dziś
3DNIA 28 LISTOPADA 2011 ROKU ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DNIA 28 LISTOPADA 2011 ROKU PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2011-12-27 do dziś
401.01.2012 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, 01.01.2012 R. TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI2012-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA „DELIKATESY” Z. KARDAS, L. KUBALA, B. MIĘTKA, I. MIĘTKA SPÓŁKA CYWILNA2002-01-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-31 do dziś
3. Numer w rejestrzeI/1743/90K2002-01-31 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA KRAKOWA2002-01-31 do dziś
5. Numer REGON3503156692002-01-31 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĘTKA2011-12-27 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN PAWEŁ2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-12-27 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
4
4. Numer KRSNIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĘTKA2002-01-31 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA MAŁGORZATA2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĘTKA2002-01-31 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA MAŁGORZATA2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĘTKA2011-12-27 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN PAWEŁ2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-12-27 do dziś
246 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-12-27 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-16 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów