FIRMA HANDLOWA „FUX” KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000087296
Numer REGON: 730354106
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-03-13
Sygnatura akt[RDF/472112/23/530]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „FUX” KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA2002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina SIERADZ miejscowość SIERADZ2002-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SIERADZ ulica ŻÓŁKIEWSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 98-200 poczta SIERADZ kraj POLSKA 2008-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU 30 GRUDNIA 1997 ROKU. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 5 LISTOPADA 2001 ROKU.2002-01-31 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 1/2008 Z DNIA 15.10.2008 R., ZMIENIONO § 3 I § 6 UMOWY SPÓŁKI2008-11-21 do dziś
327.03.2010 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE § 9 UMOWY SPÓŁKI 30.03.2010 R., UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE § 7 I § 9 UMOWY SPÓŁKI2010-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 5.11.2001 ROKU W SIERADZU PODJĘTO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „FUX” SPÓŁKA CYWILNA J.H.M. KACZMAREK2002-01-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-31 do dziś
5. Numer REGON7303541062002-01-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2010-04-09 do dziś
2. ImionaDOMINIK PIOTR2010-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-04-09 do dziś
2
2. ImionaJERZY MIKOŁAJ2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2002-01-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2002-01-31 do dziś
2. ImionaMACIEJ DAWID2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE W PEŁNYM ZAKRESIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2010-04-09 do dziś
2. ImionaDOMINIK PIOTR2010-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2002-01-31 do dziś
2. ImionaJERZY MIKOŁAJ2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2002-01-31 do dziś
2. ImionaMACIEJ DAWID2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-21 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-21 do dziś
347 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-21 do dziś
447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-21 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-21 do dziś
647 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-21 do dziś
747 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-21 do dziś
847 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-21 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-11-21 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów