„CSG” ŚLĄSKA GRUPA KONSULTINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000087066
Numer REGON: 272899248
Numer NIP: 9541003492
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402867/22/644]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-02-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP2728992482002-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CSG” ŚLĄSKA GRUPA KONSULTINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA2002-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 128672002-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-02-14 do dziś
2. Adresulica CEGLANA nr domu 4 kod pocztowy 40-514 poczta KATOWICE 2002-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.12.1995 R. NOTARIUSZ EWA PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. MŁYŃSKA 21/23, REPERTORIUM A NR 6620/95; 17.05.2001 R. NOTARIUSZ KATARZYNA KURZ, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 3, REPERTORIUM A NR 4107/2001 (ZMIANA PAR. 4 STATUTU SPÓŁKI)2002-02-14 do dziś
206.05.2004 R. -REP. A NR 3949/2004, NOT. KATARZYNA KURZ, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH, UL. POWSTAŃCÓW 3, ZMIANA OD PAR. 1 DO PAR. 20 POPRZEZ PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU2004-07-16 do dziś
319.06.2006 R. REP. A NR 5433/2006, NOTARIUSZ KATARZYNA KURZ KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 3, ZMIANA PAR. 5 UST. 1 STATUTU.2006-11-02 do dziś
423.05.2007 R., REP. A NR 5951/2007 NOTARIUSZ KATARZYNA KURZ, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH, UL. POWSTAŃCÓW 3 - DODANO UST. 4 W PAR. 8 -DODANO PKT 7 W PAR. 13 ZMIENIONO PAR. 13 PKT 6 STATUTU SPROSTOWANY DNIA 11.07.2007 REP. A NR 8579/2007 NOTARIUSZ KATARZYNA KURZ KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH2007-10-16 do dziś
525.06.2009 R., REPERTORIUM A NR 6051/2009, ASESOR NOTARIALNY PIOTR MARQUARDT, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KATARZYNY KURZ; KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH, ZMIENIONO PAR. 4 STATUTU SPÓŁKI.2009-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-14 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiDZIENNIK ZACHODNI2002-02-14 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-02-14 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego501000,00 ZŁ2006-11-02 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10022004-07-16 do dziś
4. Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ2006-11-02 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego501000,00 ZŁ2006-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisja akcji
Brak wpisów
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2002-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBRZYŃSKI2016-11-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2016-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKALIK2007-02-19 do dziś
2. ImionaTERESA2007-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJDAS PODSIADŁO2002-02-14 do dziś
2. ImionaRENATA2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHUŃKA2019-05-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-07 do dziś
21. NazwiskoGRYGIERCZYK2002-02-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-14 do dziś
31. NazwiskoMŁYNARSKI2002-02-14 do dziś
2. ImionaJACEK2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-27 do dziś
242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-08-27 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-08-27 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-27 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-27 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-08-27 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-08-27 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-08-27 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-08-27 do dziś
1073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-08-27 do dziś
1170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-08-27 do dziś
1274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-27 do dziś
1381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-08-27 do dziś
1481 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-08-27 do dziś
1581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-08-27 do dziś
1691 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2009-08-27 do dziś
1796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-27 do dziś
1872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-08-27 do dziś
1958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-08-27 do dziś
2058 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-08-27 do dziś
2117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2009-08-27 do dziś
2218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-08-27 do dziś
2318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-08-27 do dziś
2473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-08-27 do dziś
2573 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-08-27 do dziś
2673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-08-27 do dziś
2773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-08-27 do dziś
2873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-08-27 do dziś
2966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-08-27 do dziś
3066 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2009-08-27 do dziś
3156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-08-27 do dziś
3256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-08-27 do dziś
3356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-08-27 do dziś
3456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2000 ROK data złożenia 01.06.2001 2. okres za jaki złożono opinię 2000 ROK2002-02-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 29.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-06-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 01.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 ROK2003-07-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 19.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 07.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-07-15 do dziś
6data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
7data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-16 do dziś
8data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
9data złożenia 07.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
10data złożenia 20.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
11data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
12data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
13data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
14data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
15data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
16data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
17data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
18data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
19data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
20data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
21data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
22data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-15 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-10-16 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-15 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-10-16 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 2000 ROK2002-02-14 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 2000 ROK2002-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów