FIRMA GRALLA & REWALD SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-10-01 godz. 07:13:16
Numer KRS: 0000087051
Numer REGON: 870114595
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-08-22
Sygnatura akt[RDF/415232/22/609]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA GRALLA & REWALD SPÓŁKA JAWNA2002-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina BOBROWO miejscowość NIEŻYWIĘĆ2002-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEŻYWIĘĆ nr domu 16 kod pocztowy 87-326 poczta NIEŻYWIĘĆ kraj POLSKA 2017-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.12.2001 R.-UMOWA SPÓŁKI2002-02-13 do dziś
209.04.2010 R.; ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRALLA2002-02-13 do dziś
2. ImionaJAN TADEUSZ2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREWALD2002-02-13 do dziś
2. ImionaROMAN ROBERT2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMINEIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2002-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRALLA2002-02-13 do dziś
2. ImionaJAN TADEUSZ2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREWALD2002-02-13 do dziś
2. ImionaROMAN ROBERT2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2010-04-23 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-04-23 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-04-23 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-04-23 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-04-23 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-10 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-08-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów