CITY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000086884
Numer REGON: 017465987
Numer NIP: 9512043750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-05-18
Sygnatura akt[RDF/488463/23/681]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017465987 NIP 95120437502020-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCITY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SZCZĘSNA nr domu 26 kod pocztowy 02-454 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ, ELŻBIETA BRUDNICKA, W WARSZAWIE, DNIA 20.12.2001 R., REP. A 6811/20012002-01-30 do dziś
209.09.2020 R., NOTARIUSZ MONIKA BOCIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5290/2020, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 - OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26 - UCHYLA SIĘ W CAŁOŚCI.2020-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKA2020-09-23 do dziś
2. ImionaEWELINA2020-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁOTYCH2020-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2020-09-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁOTYCH2020-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKA2020-09-23 do dziś
2. ImionaEWELINA2020-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-09-23 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-23 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-23 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-09-23 do dziś
581 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2020-09-23 do dziś
681 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-09-23 do dziś
782 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2020-09-23 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-09-23 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.09.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-09-05 do dziś
2data złożenia 05.09.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-09-05 do dziś
3data złożenia 05.09.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-05 do dziś
4data złożenia 05.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-05 do dziś
5data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
6data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-07 do dziś
7data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-09-07 do dziś
8data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-09-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-09-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-09-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-09-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów