CUKIERNIA „OLEŃKA” O.L. SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000086841
Numer REGON: 890542358
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-08-05
Sygnatura akt[RDF/412497/22/936]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP8905423582003-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA „OLEŃKA” O.L. SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA2012-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina M.WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2003-03-17 do dziś
2. Adresulica ARMII KRAJOWEJ nr. domu 38 miejscowość WAŁBRZYCH kod pocztowy 58-302 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2002-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.11.2001 R.2002-01-30 do dziś
217.03.2003 R. ZMIENIONO § 7.2003-05-22 do dziś
325.11.2005 R. -ZMIENIONO § §: 3 I 7 UMOWY SPÓŁKI.2006-04-03 do dziś
425.03.2010 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY.2010-07-16 do dziś
524.05.2012 -DODANO § 7.62012-06-15 do dziś
631.07.2012 - ZMIENIONO ZDANIE PIERWSZE UMOWY ORAZ § 1, § 4, § 6, § 72012-09-06 do dziś
721.12.2015R. - ZMIENIONO § 4 I § 6 UMOWY SPÓŁKI.2016-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH DNIA 30.11.01 PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁKĘ CYWILNĄ „OLEŃKA” LESŁAW SZYMAŃSKI, OLGA SZYMAŃSKA, JANINA DOMAGAŁA W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2002-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaS.C. CUKIERNIA „OLEŃKA” LESŁAW SZYMAŃSKI, OLGA SZYMAŃSKA, JANINA DOMAGAŁA2002-01-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-30 do dziś
3. Numer w rejestrze24931, 24940, 253592002-01-30 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA W WAŁBRZYCHU2002-01-30 do dziś
5. Numer REGON8905423582002-01-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2016-02-01 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-02-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2016-02-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-02-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2002-01-30 do dziś
2. ImionaLESŁAW HENRYK2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2002-01-30 do dziś
2. ImionaOLGA MARIA2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-30 do dziś
5
4. Numer KRSNIE2002-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK JANINA DOMAGAŁA JEST POZBAWIONA PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2006-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2002-01-30 do dziś
2. ImionaLESŁAW HENRYK2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2016-02-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2002-01-30 do dziś
2. ImionaOLGA MARIA2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2016-02-01 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2010-07-16 do dziś
247 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-16 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-16 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-07-16 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów