SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMATOR”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000086839
Numer REGON: 001243934
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2023-02-13
Sygnatura akt[RDF/468376/23/539]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMATOR”2002-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 10252002-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2002-02-01 do dziś
2. Adresulica MASSALSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 25-636 poczta KIELCE 2002-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.05.1986 ROK -DATA SPORZĄDZENIA STATUTU STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ DOKONANIA WPISU DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI; 15.11.2001 ROK -NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY PRZEZ NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 15.11.2001 R.2002-02-01 do dziś
212.06.2003 ROK -UCHWAŁA NR 29/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMATOR” W KIELCACH: UCHWALENIE NOWEGO STATUTU.2003-10-20 do dziś
319.06.2006 R. -UCHWAŁA NR 15/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMATOR” W KIELCACH ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU, ZA WYJĄTKIEM ZAMIESZCZENIA W § 50 STATUTU SPOSOBU REPREZENTACJI;2006-10-31 do dziś
430.05.2007 R. -UCHWAŁA NR 12/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SM „DOMATOR”; ZMIANA W STATUCIE SPÓŁDZIELNI DOT.: § 12 UST. 7, § 31 UST. 3, § 149 UST. 9 (ZDANIE PIERWSZE I ZDANIE DRUGIE).2007-08-17 do dziś
528.11.2007 R. -UCHWAŁA NR 25/2007 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMATOR” W KIELCACH -ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU, ZA WYJĄTKIEM ZAMIESZCZENIA W § 64 STATUTU SPOSOBU REPREZENTACJI;2008-04-29 do dziś
626, 27, 28, 29, 30 MAJA 2008 R. -WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMATOR” ODBYWANE W PIĘCIU CZĘŚCIACH UCHWAŁĄ NR 20/2008 UCHWALIŁO ZMIANĘ § 64 UST. 1 STATUTU;2008-08-29 do dziś
707.06.2016 R. - ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: § 4 UST. 1, § 9 UST. 1, § 10 UST. 1, § 12 UST. 2 I 3, § 18 PKT 4, § 22 UST. 1 PKT 2), § 23, § 28 UST. 1, § 30 UST. 2, § 32 UST. 7, § 35 UST. 4, § 38 UST. 1, § 39 UST. 1 PKT 1), § 43 UST. 2, § 46 UST. 1, § 46 UST. 2, § 46 UST. 5, § 46 UST. 6, § 46 UST. 9, § 52 UST. 3, § 54 UST. 1 PKT 31), § 58 UST. 1, § 62 UST. 1 PKT 13, § 72 UST. 4, § 97 UST. 2, § 108 UST. 4 I 5, § 139, § 154 PKT 4, § 163, § 167 UST. 2, § 167 UST. 2[1]; SKREŚLONO § 27.2016-11-28 do dziś
804.06.2018 R. - ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: § 2, § 5 UST. 5, § 7, § 8, § 9 UST. 1, § 10 UST. 1 I 4, § 14 PKT 3, § 15, § 16 UST. 1, § 19, § 31 UST. 3, § 32 UST. 1, § 35 UST. 4, § 39 UST. 1 PKT 1) PPKT. A), § 50 UST. 3, § 53 UST. 2 PKT C) I UST. 3, § 75 UST. 1 I 5, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 82, § 85 UST. 2, §.86 UST. 5, § 93 UST. 1 I 2, § 96, § 98, § 99 UST. 1, § 108 UST. 1 I 5, § 109 UST. 1, 3 I 7, § 116 UST. 1 PKT 2), § 121, § 123, § 124, § 125, § 126 UST. 2, § 127 UST. 1 I 2, § 130 UST. 3, § 133, § 135, § 145, § 147, § 156, § 169 UST. 1; DODANO: § 109 UST. 3A, § 127 UST. 4, § 166 UST. 2, 3 I 4, § 167 UST. 5; SKREŚLONO: § 11, § 12, § 13 UST. 1 PKT 18) PPKT. 4), § 14 PKT 2, § 17, § 18, § 20, § 21, § 22, § 54 UST. 1 PKT 6) I 16), § 62 UST. 1 PKT 5), § 109 UST. 4, 5 I 6, § 81, § 83, § 94, § 111, § 112, § 113, § 114, § 122, § 128, § 152 UST. 1 PKT 6).2018-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2002-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMATOR” W KIELCACH POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KIELCACH. NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DNIU 26 LUTEGO 1986 R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ nr 2 W SPRAWIE PODZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ I CYWILNY W DNIU 14.08.1986 R. ZGODNIE Z PROTOKÓŁEM Z ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMATOR” Z DNIA 12.05.1986 R. DOKONAŁ ZAREJESTROWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMATOR”, JEJ STATUTU I ZARZĄDU POD nr ARS 1025.2002-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA2002-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2002-02-01 do dziś
3. Numer w rejestrzeARS 9432002-02-01 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY W KIELCACH, SĄD GOSPODARCZY2002-02-01 do dziś
5. Numer REGON0008417802002-02-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2002-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRYM2015-06-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2015-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S EKSPLOATACYJNYCH2015-06-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-09 do dziś
21. NazwiskoREK2009-08-06 do dziś
2. ImionaJACEK2009-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-08-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-06 do dziś
31. NazwiskoDOMAGAŁA2008-05-23 do dziś
2. ImionaTERESA2008-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-05-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA D/S EKONOMICZNYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY2008-05-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYT2017-06-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSNOCHOWSKI2017-06-29 do dziś
2. ImionaROBERT2017-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2014-11-25 do dziś
2. ImionaRYSZARD2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKOWSKI2014-11-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2014-11-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZUSEK2014-11-25 do dziś
2. ImionaBEATA2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABUDA2014-11-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIÓRO2014-11-25 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWIEC2014-11-25 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOP2014-11-25 do dziś
2. ImionaANNA2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUP2014-11-25 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROŃ2014-11-25 do dziś
2. ImionaKAROL2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZREK2014-11-25 do dziś
2. ImionaJACEK2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWIERZCHOWSKI2014-11-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-06-09 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-06-09 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-06-09 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 03.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1998 R. -2001 R.2002-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R. data złożenia 26.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-10-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 ROK -DO 31.12.2004 ROK data złożenia 10.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2004 ROK -DO 31.12.2004 ROK2005-06-29 do dziś
5data złożenia 23.08.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
6data złożenia 13.06.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
7data złożenia 13.06.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
8data złożenia 10.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-22 do dziś
10data złożenia 11.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
11data złożenia 13.06.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
12data złożenia 03.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
13data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
14data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
15data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
16data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
17data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
18data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
19data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
20data złożenia 19.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
21data złożenia 13.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
5OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
6OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
7OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
12OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-11-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-10-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 ROK DO 31.12.2004 ROK2005-06-29 do dziś
4OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
5OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
6OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
7OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
8OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-22 do dziś
9OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
10OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
11OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-10-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 ROK -DO 31.12.2004 ROK2005-06-29 do dziś
4OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
5OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
6OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
7OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
8OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-22 do dziś
9OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
10OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
11OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów